دستگاه تصفیه آب صنعتی و سیستم اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب صنعتی و سیستم اسمز معکوس:

دستگاه تصفیه آب صنعتی یا آب شیرین کن صنعتی یا آب شیرین کن دریایی ، اسمز معکوس یک فرایند فیزیکی است که می تواند از یک محلول به کمک غشاء نیمه تراوا ،حلال تقریبا خالص تهیه کند.

این روش در تصفیه آب می تواند 99 درصد از جامدات محلول (TDS) و کلوئیدی موجود در محلول راحذف کند. این تکنولوژی تقریبادرهرصنعتی که احتیاج به تفکیک مواد حل شده باشد (معمولا حلال آب است) عمومیت پیدا کرده است. ادامه خواندن “دستگاه تصفیه آب صنعتی و سیستم اسمز معکوس”