طراحی و ساخت اسمز معکوس

اسمز معکوس (طراحی و ساخت) طراحی یک دستگاه اسمز معکوس به دانش و تجربه کافی نیازمند می باشد و در غیر اینصورت چنانچه دستگاه با عدم رعایت اصول اساسی ساخته شود پس از بهره برداری بامشکلات فراوانی از قبیل گرفتگی زود هنگام ممبراین ها، کاهش تولید و کیفیت آب تصفیه شده و ….. مواجه می گردد . ادامه خواندن “طراحی و ساخت اسمز معکوس”