تجهیزات اصلی بکار رفته در سیستم آب شیرین کن

سیستم پیش تصفیه شامل فیلتر شنی ، فیلتر کربنی و فیلتر کارتریجی ، غشاء نیمه تراوا ، پمپ فشار قوی ، پکیج تزریق آنتی اسکالانت شامل پمپ تزریق و مخزن ، پکیج تزریق سود کاستیک و اسید شامل پمپ تزریق و مخزن ، شاسی استقرار ، تابلوی توزیع قدرت و مدار فرما ، سیستم CIP ادامه خواندن “تجهیزات اصلی بکار رفته در سیستم آب شیرین کن”

  • نقشه آب شیرین کن ogranism