نقش اکسیژن در تصفیه آب آشامیدنی

میزان آمونیاک زدایی در صافیهای زیستی با کاهش میزان اکسیژن قابل دسترس کم میشود . غلظت محدود کننده اکسیژن به دما ، شوری ، غلظت نا خالصیها ، وزن توده زیستی سیستم و عوامل کاهنده بستگی دارد . ولی بسیاری از محققین بر ایتن عقیده هستند که آب خروجی از ادامه خواندن “نقش اکسیژن در تصفیه آب آشامیدنی”

  • دستگاه تصفیه آب خانگی اورگانیسم
  • تعویض فیلتر تصفیه آب خانگی شرکت ارگانیسم
  • کاربرد ازن در تصفیه آب و هوادهی pdf