روشهای گندزدایی منابع آ ب

یکی از آلودگیهای بسیار عمده و خطرناک منابع آب ، آلودگی بیولوژیکی است . آب می تواند به
انواع میکروارگانیسم ها اعم از انواع باکتریها ،انگلها ، قارچها و ویروسها آلوده شود . آلودگی
عمده و شایع آب ، آلودگیهای باکتریایی شامل کلی فرمها ( باکتریهای روده ای ) و انگلی می
باشد که به طرق مختلف این باکتریها را از بین می برند. ادامه خواندن “روشهای گندزدایی منابع آ ب”