آب اکسیژنه

آب اکسیژنه اکسید کننده یی قوی است که برای حذف مواد آلی و معدنی که موجب فاسد شدن آب استخر میشوند بکار میرود.

تزریق این عنصر قبل از دستگاه UV باعث ایجاد رادیکالهای OH میشود که بیش از چند ثانیه در دسترس نمی باشند و در این مدت با خاصیت شدید ادامه خواندن “آب اکسیژنه”