پنج معیار در سنجش کیفیت آب

پنج معیار در سنجش کیفیت آب:

  1. خواص ارگانولپتیک (بو و طعم)،
  2. خواص فیزیکی شیمیایی (pH ، مواد جامد محلول، اکسیژن محلول و سختی)،
  3. وجود ترکیبات سمی (فلزات سنگین، مواد معدنی سمی، فسفات های آلی و هیدروکربن ها ).
  4. وجود ‏املاح یا ترکیبات اضافی (نیترات ها ، سدیم، سولفات ها، آهن)
  5. وجود باکتری ها

ادامه خواندن “پنج معیار در سنجش کیفیت آب”