دانسیته آب – دستگاه تصفیه آب – تعویض فیلتر تصفیه آب

دانسیته آب

دانسیته آب چیست؟

دانسیته آب تابع دماست . دانسیته یخ صفر درجه سانتیگراد , g/ml 91671/0 و دانسیته آب صفر درجه سانتیگراد g/ml 99867/0 می باشد .

حجم مولی آب در صفر درجهcm3/mole/mole 18 است که با تبدیل به یخ صفر درجه , 3/8% تغییر خواهد کرد . این افزایش حجم به علت ساختمان کریستالی یخ می باشد .

مزیت افزایش حجم در تبدیل آب به یخ این است که در انجماد آبها , یخ که سبکتر است بالا آمده و موجودات آبزی را از انهدام نجات می دهد .

آب در حدود ˚C4 بیشترین دانسیته را دارد که مقدار آن g/ml 1 می باشد . جرم مخصوص یا دانسیته آب خالص در ˚C15 و فشار 1 اتمسفر kg/lit 0281/1 است .

یک کاربرد دانسیته آن است که ا داشتن وزن مخصوص می توان انرژی لازم را برای پمپاژ محاسبه کرد . با حفاظت مناسب از لوله ها از انجماد در نقاط سرد می توان از شکستگی آنها جلوگیری کرد .

Water density
Water Density – Water Purifier – Replacing Water Filter
The water density is temperature dependent. Ice density is zero degrees Celsius, 0,91671 g / ml, and water density is zero degrees Celsius at 99867 g / ml.

The molar volume of water is at zero degrees cm3 / mole / mole 18, which will change by 3.8% to zero ice. This increase is due to ice crystallization.

The advantage of increasing the volume in water-to-ice conversion is that in freezing water, the lighter ice is raised and the aquatic organisms are saved from destruction.
Water has a maximum density of about 4˚C, which is 1 g / ml. The specific mass or density of pure water is at 15 ° C and 1 psi of atmospheric pressure is 1 0281 kg / lit.

A density application is that having a specific gravity can be used to calculate the energy required for pumping. With proper protection of the pipes, freezing in cold areas can prevent fractures.
Water, best water purifier, water purifier, water purifier, water purifier, Karaj water purifier, water purifier, water purifier, water purifier filter replacement, water density, water purifier filter, domestic water purifier

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *