سیستم تصفیه پیشرفته BNR

آب تصفیه کن خانگی

نیتروژن و فسفر مهمترین عموامل ایجاد کننده پدیده اوتریفیکاسیون(eutrophication) یا تغذیه گرایی در منابع آب سطحی است.این پدیده عبارت است از پیری زودرس دریاچه ها و رودخانه ها در اثر رشد بی رویه گیاهان آبزی.گیاهان آبزی از قبیل جلبک ها،برای رشد به مواد مغذی(nutrient)،از قبیل فسفر و نیتروژن نیاز دارند.

در صورتی که این عناصر به میزان زیادی در دسترس گیاهان آبزی قرار گیرد،رشد آنها به صورت قابل توجهی افزایش می یابد به طوریکه در مدت زمان کوتاهی سطح دریاچه یا رودخانه کاملا از گیاه پوشیده خواهد شد.در صورتیکه این اتفاق رخ دهد،اکسیژن محلول منبع آبی در مدت کوتاهی توسط گیاهان مصرف شده و به دلیل پوشیده شدن سطح منبع،اکسیژن دیگری وارد محیط آبی نخواهد شد و لذا منبع آبی حالت مردابی به خود خواهد گرفت.تصفیه چنین آبهایی به دلیل وجود مواد آلی بسیار حاصل از زوال گیاهان،علاوه بر مصرف بالای گندزداها و افزایش هزینه،خطر تولید مواد سرطان زای نیتروزامین را در پی دارد.

برای جلوگیری از وقوع چنین پدیده هایی،سازمانهای زیست محیطی مسئول،اغلب میزان نیتروژن و فسفر خروجی از واحد های تصفیه فاضلاب را محدود می کنند. به دلیل اینکه فرایندهای تصفیه معمول، اغلب برای رسیدن به استانداردهای تصفیه ثانویه فاضلاب طراحی می شوند،لذا این روشها معمولاً قادر به حذف نیتروژن کل(TN) و فسفر کل(TP) در حد مجاز برای تخلیه به آبهای پذیرنده، نیستند.در چنین مواردی لازم است از سیستم های(BNR(biological nutrient removal استفاده گردد.این سیستم ها نیتروژن و فسفر را از طریق بکارگیری میکروارگانیسم ها در شرایط زیستی متفاوت حذف می کنند.

انواع سیستم های BNR

در حال چند نوع فرایند BNR موجود می باشد.برخی از این سیستم ها فقط جهت حذف TN،برخی فقط جهت حذف TP،و برخی نیز جهت حذف هر دو طراحی می شوند.فرایند مورد نظر،بسته به کیفیت مورد نظر پساب خروجی،تجربه اپراتور،کیفیت فاضلاب ورودی و فرایندهای تصفیه موجود(در صورتیکه ارتقاء عملکرد تصفیه خانه مد نظر باشد)،انتخاب می شود.اشکال مختلف فرایندهای BNR بر اساس توالی شرایط زیستی(هوازی،بی هوازی،انوکسیک) و زمان تغییر می کنند.از فرایندهای معمول این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-فرایند لودزاک-اتینگر اصلاح شده(MLE):فرایند رشد معلق با جریان پیوسته به همراه یک مرحله انوکسیک اولیه و متعاقب آن یک مرحله هوازی،برای حذف TN

-فرایندA2/O:فرایندMLE که قبل از آن یک مرحله بی هوازی قرار گرفته است،برای حذف TP و TN

-فرایند تغذیه مرحله ای(step feed):تعویض مراحل انوکسیک و هوازی،برای حذفTN

-فرایند باردنفو(چهار مرحله ای):فرایند رشد معلق با جریان پیوسته به همراه تعویض مراحل انوکسیک/هوازی/انوکسیک/هوازی،برای حذفTN

-فرایند باردنفو اصلاح شده:فرایند باردنفو با یک ناحیه بی هوازی اولیه،برای حذف TP و TN

-راکتور ناپیوسته متوالی (SBR):فرایند منقطع رشد معلق با تولی چهارمرحله ای،برای حذف TN

-فرایند اصلاح شده دانشگاه کیپ تاون(UCT):فرایند A2/O با یک مرحله انوکسیک ثانویه که در آن برگشت داخلی نیترات انجام می گردد،برای حذف TP و TN

-فرایند تماس دهنده بیولوژیکی چرخان(RBC):فرایند جریان پیوسته با بکار گیری RBC به همراه مراحل متوالی انوکسیک/هوازی،برای حذف TN

-نهرهای اکسیداسیون(oxidation Ditch):فرایند جریان پیوسته با بکارگیری کانالهای حلقوی جهت ایجاد نواحی انوکسیک،هوازی و بی هوازی به صورت توالی زمانی،برای حذف TP و TN

Nitrogen and phosphorus are the most important factors phenomenon Fykasyvn Otter (eutrophication) or surface water sources. This phenomenon is oriented nutrition premature aging of lakes and rivers in the uncontrolled growth of aquatic plants such as algae Bzy.gyahan, for growth nutrients (nutrient), such as phosphorus and nitrogen are required.

the use of disinfectants and the increased cost of risk is involved in the production of carcinogenic nitrosamine.
To prevent the occurrence of such phenomena, environmental organizations responsible for most of the nitrogen and phosphorus in wastewater treatment unit of output limit. Because conventional treatment processes often secondary wastewater treatment plants are designed to meet the standards, so these methods are usually able to remove total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP) in the limit for water discharge acceptor, not additive such Where necessary systems (BNR (biological nutrient removal. This system uses nitrogen and phosphorus through the use of microorganisms in different living conditions are removed.

BNR systems

There are several types of BNR process. Some of these systems only to remove TN, just to remove some TP, and some are designed to remove both Shvnd.fraynd desired, depending on the desired effluent quality, experience operator, quality of raw sewage and treatment processes available (if desired plant performance), select different Shvd.ashkal BNR processes based on the sequence of living conditions (aerobic, anaerobic, Anvksyk) and the change processes producing strong Typically this method are as follows:

– Zack-loaded process Atyngr amended (MLE): suspended growth process with continuous flow with an initial Anvksyk stage and the subsequent aerobic step, for the removal of TN

– The A2 / O: MLE process before it is an anaerobic process for the removal of TP and TN

– Feeding process step (step feed): Replacement Anvksyk and aerobic steps to remove TN

– Bardnfv process (four steps): suspended growth process with continuous flow and exchange of Anvksyk / aerobic / Anvksyk / aerobic, to remove TN

– Improved Bardnfv process: the anaerobic process with an initial Nfv Bard, to remove the TP and TN

– Sequencing Batch Reactor (SBR): four stages of the production process of withdrawal of the suspension, to remove TN

– Modified the University of Cape Town (UCT): the A2 / O with a second phase in which the return Anvksyk internal nitrate is removed, the removal of TP and TN

– The process of rotating biological contactor (RBC): RBC measured using continuous flow process with successive stages ya Kasik / aerobic, to remove TN

– Streams of oxidation (oxidation Ditch): continuous flow process using annular channels to create areas Anvksyk, aerobic and anaerobic as a sequence of time, to remove the TP and TN

Aqua Clean Water Purifier, Water Purifier Pure tek, domestic and industrial water purifier filter home water purification soft water, home water treatment device, soft water, domestic water purifier soft water, water purification units, Yazd, Ionized Water Purifier, Purifier ionized alkaline water machine, water, service water treatment, service water treatment system, water treatment system, domestic service, pool water filtration system, reverse osmosis water purification systems, water purification units representing soft water

  • قیمت دستگاه تصفیه آب r o system