هوادهی

نوشیدن آب سالم با تصفیه آب

اساس کار تصفیه به روش بیولوژیکی ، لخته سازی و حذف جامدات کلوئیدی رسوب ناپذیر و تثبیت اجرام آلی به وسیله میکرو ارگانیسم های گوناگونی که مواد آلی محلول و کلوئیدی گازهای گوناگون و توده هایی که عمدتاً باکتری ها هستند ، می باشند . جرم ویژه میکرو ارگانیسم ها جهت تبدیل سلولی کمی بیشتر از جرم ویژه آب می باشند . لذا این اجرام می توانند توسط نیروی ثقلی ته نشین گردند و از فاضلاب جدا شوند . توجه به این نکته ضروریست تا زمانی که توده های تولیه شده از اجرام آلی فاضلاب جدا نشوند ، عمل تصفیه تکمیل نشده است چرا که این توده های سلولی از مواد آلی می باشند و در خروجی بعنوان ( BOD5 ) اندازه گیری می گردند .

اجرام آلی موجود در فاضلاب در مخزن هوادهی با باکتری های هوازی که بطور معلق وجود دارند در تماس قرار می گیرند. محیط هوازی مخزن هوادهی با استفاده از هواده های عمقی یا هواده های مکانیکی ـ سطحی ایجاد می شوند که علاوه بر این عملکرد ، اختلاط فاضلاب را نیز ایجاد می کند . بعد از گذشت زمان مشخصی مخلوط سلولهای جدید و قدیمی به داخل تانک ته نشینی جایی که سلولها از پساب تصفیه شده جدا می گردند هدایت می شود . یک بخش از سلولهای ته نشین شده جهت بدست آوردن غلظت مناسب و دلخواه ارگانیزمها در مخزن هوادهی به این راکتور باز گردانده می شوند و بخش دیگر آن از سیستم خارج می شوند

در طبیعت نقش اساسی باکتری ها ، تجزیه اجرام آلی تولید شده به وسیله موجودات زنده می باشد در روش لجن فعال باکتری ها مهمترین میکروارگانیزم هایی هستند که نقش تجزیه اجرام آلی موجود در فاضلاب را ایفا می کنند. درمخزن هوادهی ، یک بخش از مواد آلی بوسیله باکتری های هوازی یا باکتری های اختیاری برای بدست آوردن انرژی جهت انتشار سنتز باقیمانده اجرام الی به سلولهای جدید استفاده می گردد فقط بخش کمی از این مواد به ترکیبات یا انرژی کم مانند سولفات ، نیترات و دی اکسید کربن اکسید می شوند و مابقی به جرمهای سلولی سنتز می شوند .

اگر چه این مطلب که باکتری ها هر چه سریعتر مواد آلی را تجزیه می کنند بسیار مهم می باشد ، تشکیل لخته های مناسب که نیاز اولیه جداسازی موثر اجرام بیولوژیکی در واحد ته نشینی می باشد نیز بسیار حائز اهمیت است . این مطب مشاهده شده است که اگر زمان متوسط اقامت سلولی سلولها در سیستم افزایش داده شود ، خصوصیات ته نشینی لخته های بیولوژیکی افزایش می یابد چرا که با افزایش عمر توده سلولی ، بار سطحی آن کاهش می یابد و میکرو ارگانیزمها شروع به تولید پلیمر های سلولی اضافی می نمایند به طوری که لایه های شبیه به قبلی را به روی آنها ایجاد می کنند. حضور این پلیمر ها و لجن تشکیل لخته هایی که می توانند به آسانی در اثر ته نشینی ثقلی ( Gravity settliy ) حذف گردند را افزایش می دهد .

By working with biological treatment, flocculation and sedimentation of colloidal solids removal and stabilization of rigid objects organic colloidal and dissolved organic matter by microorganisms in a variety of different gases and masses that are mainly bacteria, respectively.
Microbial cell density for conversion are slightly higher than the density of water. Therefore, these objects can be deposited by the force of gravity and separated from the wastewater.

Objects organics in wastewater in the aeration tank with aerobic bacteria, which are in contact are suspended. Aerobic aeration tank using deep aerators or mechanical surface aerators are in addition to this function, it also provides the mixing of waste.
After a certain time, mixing old and new cells into settling tanks where the cells are separated from the wastewater flows.

carbon dioxide, and the rest of the cell masses are synthesized.

This practice has been observed that if the average residence time in the cell is increased
Characteristics of biological flocculation sedimentation increases as age increases cell mass, which decreases the surface charges and the extra cellular micro-organisms to produce polymers
The same as the previous layers to provide them. The presence of the polymer and sludge formation of blood clots that can easily due to gravitational settling (Gravity settliy) removal increases.

Household Water Purifier royal, Pure tek Water Purifier, Water Filter Purifier Aqua Star domestic and industrial water treatment, water purification Taiwan Aqua, Aqua Tech Water Treatment, Water Treatment Aqua Climate, Water Aqua Life, Gold Aqua Water Treatment, Water Treatment domestic water tek, water Purifier water tek, home water filtration system water tek, home water purifier water tek, price of treating water tek, representing water purifier water tek

  • تصفیه آب خانگی reverse osmosis language:fa