آب یونیزه قلیایی در درمان بیماری یبوست

آب یونیزه قلیایی

مصرف 6 تا 8 لیوان آب یونیزه قلیایی باعث می شود که حرارت محتویات دفعی بدن در روده بزرگ بیشترشده  و نیز با افزایش حرکات دودی در طول روده بزرگ باعث جلو راندن محتویات آن می گردددر نتیجه فرصت ایجاد یبوست به وجود نمی آید و عمل دفع براحتی انجام می گردد.به خصوص به واسطه داشتن ویژگی آنتی اکسیدان بالا مانع از حملات ویروس، باکتری و قارچ به جداره روده بزرگ می گردد در نتیجه زخم های روده را از بین برده و مانع از تشکیل آنها می شود.لازم به ذکر است قدرت قلیایی بودن آب موجب دفع بهتر رسوبات از جدار روده شده و باعث جذب بهتر ویتامین ها می گردد.

Consume 6 to 8 glasses of alkaline ionized water causes the excretion of body heat content increases peristalsis in the large intestine and the large intestine Byshtrshdh will propel its contents Grdddr result of constipation opportunity does not occur and disposal operation successful and even more especially because they have high antioxidant properties prevent attacks from viruses, bacteria and fungi on the walls of the colon is destroyed as a result of intestinal ulcers and prevent the formation they usually power Shvd.lazm be mentioned removing sediment from the intestinal wall and cause the water to better absorb vitamins are better.

Water treatment water treatment Alkvsr, sure, refined salt water, ionized water Aqua Shdh, Qlyayy, ionized water Ionized water Ionized water Chyst, Shdh, ionized water alkaline, ionized water is alkaline ionized water Qlyayy, Sbk, ionized water alkaline ionized water Chyst, and alkaline, ionized water is, alkaline ionized water hazards Chyst, ionized water, alkaline ionized water hazards