آنتی اسکالانت IPAS-110

آنتی اسکالانت

یک آنتی اسکالانت چند منظوره است که قادر است طیف وسیعی از خوراک­ها شامل آب های لب شور و آب دریا را پوشش دهد. تزریق دوز مناسب از این ماده به جریان آب می­تواند از تشکیل رسوب کربنات کلسیم و سولفات­ها (شامل سولفات کلسیم، سولفات استرانسیوم و سولفات باریم) پیشگیری نماید . بررسی های آزمایشگاهی اثبات نموده اند که آنتی­ اسکالانت IPAS-110 در مقایسه با سایر محصولات داخلی و حتی محصولات خارجی، توان بالاتری در ممانعت از تشکیل رسوب دارد. آنتی ­اسکالانت IPAS-110 برای کلیه موارد تولید آب شیرین از جمله تولید آب شیرین برای کاربردهای صنعتی و یا آب آشامیدنی قابل استفاده است. سازگاری آنتی اسکالانت IPAS -110 با لایه مؤثر غشای اسمزمعکوس، با بررسی­های آزمایشگاهی دقیق به اثبات رسیده است. این ماده اسیدی بوده و لذا با تزریق این ماده به آب، pH آب کاهش خواهد یافت. این امر منجر به کاهش و یا حذف کامل نیاز به تزریق اسید خواهد شد.

نحوه استفاده

این ماده می بایست به صورت مداوم به آب خوراک واحد اسمز معکوس تزریق شود. سیستم تزریق می­بایست به گونه ای عمل نماید که در صورت توقف واحد، تزریق آنتی­ اسکالانت هم متوقف شود .دوز مناسب تزریق این ماده، معمولاً بین 2 تا ppm 5 است. میزان تزریق با توجه به آنالیز خوراک و شرایط آب شیرین‌کن‌های اسمز‌معکوس (از جمله بازیافت سیستم) متغیر است. توصیه میشود در این خصوص از مشاوره متخصصین شرکت  epishro استفاده کنید . تزریق دوز کمتر و یا بیشتر از آنتی ­اسکالانت، می تواند منجر به گرفتگی غشاهای اسمزمعکوس شود .

A multi-purpose anti Askalant capable of a range of feeds include brackish water and sea water to cover. Inject the appropriate dose of the substance in the water can precipitate the formation of calcium carbonate and sulfates (including calcium sulfate, strontium sulfate and barium sulfate) prevent. Laboratory studies have demonstrated that anti Askalant IPAS-110 in comparison with other domestic products and foreign products, can prevent the formation of sediment is higher. Anti Askalant IPAS-110 for all of fresh water production, including the production of fresh water or drinking water can be used for industrial applications. RO membranes with a layer of anti-Askalant IPAS-110 compatibility with laboratory studies have proven accurate. It is acidic and therefore by injecting the material into the water, pH water will be reduced. This leads to a reduction or complete removal of the acid will need to be injected. Terms of UseIt must be injected continuously into the feed water RO unit. Injection system must act in such a way that the stop unit stops the injection of anti Askalant appropriate .dvz inject the substance, is usually between 2 ppm 5. According to the analysis of food and fresh water injection rate of RO heaters (including recycling system) varies. In this regard, experts recommend consulting company Caspian relationship Rshya use. Askalant lower or higher dose of antibiotics, can lead to clogging of the RO membranes.

Anti Askalant, reverse osmosis, water treatment, industrial and semi-industrial machine Qarchak desalination, desalination ship, anti Askalant Isfahan, anti Askalant Flvkn, desalination Qeshm, anti Askalant purchase, the buyer anti Askalant, anti Askalant properties, water machine desalination agriculture, anti-Askalant sales price anti Askalant, price of desalination agriculture, desalination projects Qeshm, solar desalination book