رزین های کاتیونی و آنیونی

رزین کاتیونی و انیونی

رزین های تعویض یونی ذرات جامدی هستند که می توانند یون های نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بارالکتریکی مشابه جایگزین کنند .

میزان تبادل یونی که رزین قادر است با محیط خود انجام دهد را ظرفیت رزین می گویند که بر حسب اکی والان از یون های قابل تعویض و یا میلی گرم معادل کربناتی به ازاء واحد حجم رزین بیان می شود .

رزین های تعویض یونی را می توان به دو گروه رزین های کاتیونی و رزین های آنیونی تقسیم کرد و معمولا بر حسب حجم فروخته می شوند .

استفاده از رزین های تعویض یونی یا سختی گیر ها در صنعت تصفیه آب و فاضلاب و بالاخص سیستم اسمزمعکوس موجب جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران ها و بالا بردن راندمان دستگاه RO می گردد .

 

Solid ion exchange resin particles that can be harmful ions in solution with the same amount of ion mEq desirable to replace with the same electrical charge.

The ion exchange resin is able to do with the capacity of the resin to say that in terms of mEq of
Interchangeable or carbonate ions mg of resin per unit volume can be expressed.

Ion exchange resins can be divided into two groups resin cationic and anionic resin, and usually
The volume sold.

The use of ion exchange resins or softeners in water and wastewater treatment industry and in particular to prevent the formation of scale on the RO membrane system and enhance the efficiency of the RO system.

Water Pure Water, Rtk Water Purifier, Water Filter Aqua water Aqua Claire closed, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Line, Aqua Water Treatment Water, Aqua Water Treatment Peru, Gold Aqua water, home water filtration system water tek, home water purifier water tek, deaerator sale price of a home water purification water tek, price deaerator, representing Aqua water Purifier, use the deaerator

  • قیمت تصفیه آب آکواجوی