عملکرد پوشش پلیمری غشاء در مقایسه با غشاء‌های سنتی

عملکرد پوشش پلیمری غشا

:: برای فرایند پوشش‌دهی، غشاء را در داخل ماده پلیمری غوطه‌ور می‌سازند. پلیمر دوپامین همانند یک لایه چسبنده با ضخامت nm10- 5 بر روی غشاء قرار می‌گیرد و لایه PEG- آمین بر روی آن با خاصیت ضد رسوبی اضافه می‌شود.

لایه آبدوست، آب را از غشاء به روی سطح کشانده و TMP را در عرض غشاء کاهش می‌دهد. به طور کلی با استفاده از این روش 100- 10 برابر کاهش در میزان چسبندگی پروتئین‌ها، 10- 5 برابر کاهش در چسبندگی روغن و باکتری‌ها مشاهده می‌شود. در نتیجه این کاهش چسبندگی غشاء، تعداد دفعات پاکسازی غشاء 5- 4 برابر کاهش می‌یابد.

:: با انجام آزمایش‌ها در سیستم‌های پوشش داده شده در مورد تمام غشاء‌های از MF تا UF، تغییرات اساسی در فشار تراغشایی(TMP) و سرعت جریان درون غشایی مشاهده می‌شود که این تغییرات بدون دخالت مواد شیمیایی ایجاد می‌شود. نتایج آزمایش‌ها بر روی غشاء‌های مختلف به صورت زیر بدست آمده است.

‌آزمایشات بر روی بیوراکتور UF نشان داده است که TMP، %40- 30 پایین‌تر و پایداری TMP در طول غشاء بیشتر بوده است.

‌در غشاء UF، %50- 40 سرعت جریان بیشتر و %30 TMP پایین‌تر و %90-80 سرعت جریان ویژه بالاتر بدست آمده است.

‌پایلوت تولید آب RO، دفع بهتری از نمک را نشان داده، در حالی‌که هیچ رسوبی در طی 30 روز عملیات ظاهر نشده و این پایلوت جریان‌هایی با TDS بالا را تصفیه می‌کند. از آنجایی که غشاء RO یک غشاء غیرمتخلخل است، اضافه کردن پوشش پلیمری باعث تغییر نفوذپذیری آن می‌شود. در شرایط پوشش‌دهی بهینه غشاء RO، سرعت جریان %7- 5 کاهش می‌یابد ولی ظرف چند ساعت پس از استفاده، سرعت جریان حتی نسبت به حالت بدون پوشش آن نیز بهبود پیدا می‌کند.

‌در پایلوت شیرین‌سازی آب با غشاء MF، در طول 35 روز از شروع کار و بدون به‌کارگیری مواد شیمیایی، افت سرعت جریان مشاهده نشده و پس از آن افت سرعت جریان (از40 تا 25 GFD)دیده شده است.در صورتی که غشاء‌های بدون پوشش به صورت روزانه شست و شو داده می‌شوند.

کاربرد‌ها ، مزایا و هزینه‌ها

:: پوشش دوپامین در بسیاری از فرایند‌هایی که تولید رسوب دارند، قابل استفاده است. این فرایند‌ها شامل شیرین‌سازی آب، تصفیه‌خانه‌های سنتی آّب و … می‌باشد. کاربرد‌های ویژه این غشاء‌ها عبارتند از:

‌پلی سولفونUF

‌پلی آمید RO و NF

‌پلی پروپیلنMF

‌پلی تترا فلوئورو اتیلن MF

:: فناوری پوشش‌دهی با دوپامین، رسوب گیری را %50- 30 کاهش داده و %40- 25 از هزینه‌ها را کاهش می‌دهد که در نهایت %10 از هزینه مصرف‌کننده نهایی کاهش می‌یابد. صاحب این طرح امیدوار است که با مشارکت سرمایه‌گذاران این محصول را وارد بازار کند.

:: For the coating process, membranes are immersed into a polymeric material. As an adhesive layer thickness of the polymer Pamyn nm10- 5 is placed on a membrane layer on the anti-fouling PEG- amine is added.

Hydrophilic layer, and drew water from the membrane to the surface of the membrane reduces the TMP. In general, using this method 100 10-fold reduction in adhesion proteins, 5 to 10-fold reduction in bacterial adhesion and oil can be seen. As a result of the decrease in membrane adhesion, membrane cleaning frequency is reduced from 5 to 4.

Results of tests on different membranes are obtained as follows.

Tested on Beaver Upon UF has shown that TMP,% 40- 30 lower and more stable membrane has the TMP.

The membrane UF,% 50- 40% 30 TMP lower flow rate than the 90-80% higher specific flow rate is obtained.

Pilot production of the water, the salt showed better rejection, while no precipitate appeared within 30 days of operation and the pilot currents with high TDS is refined. Since the RO membrane is a non-porous membrane, adding a polymer coating is changing its permeability.

The pilot water sweetened with membrane MF, during the 35 days of work without the use of chemicals, have not seen a drop in flow rate and the flow rate drop (from 40 to 25 GFD) was observed. In the case of uncoated membranes washed up on a daily basis.

Applications, Benefits and Costs

:: Coverage of dopamine in many processes that produce precipitation are used. These processes include water desalination, water purification, traditional houses, etc. Special applications for this membrane are:

Polyether sulfone UF

Polyamide RO and NF

Poly Pro Palin MF

Poly-ethylene tetra-fluoride and MF

:: Technology coverage with dopamine, precipitation is 50% -40% 30% reduction and 25 of which ultimately reduces costs, 10% of the final consumer price declines. It is hoped that with the participation of investors who plan to market the product.

Water puri water, water purification sure, household water purification system water purification soft water, water purification water tek, Aqua Water treatment equipment Water treatment Water Aqua, Aqua Pro Water Treatment, Water Purifier soft water, water purification price soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, domestic water prices soft water, water purification unit price of soft water, water purification unit price of water tek, representing Aqua water Treatment, water Purifier dealers water tek