رسوب زدایی قالب های تزریق پلاستیک

سختی گیر رزین

درتجهیزات و ماشن آلات تزریق پلاستیک از آب به عنوان خنک کننده قالب ها و روغن دستگاه استفاده می شود. تجمع رسوبات درمجراهای قالب و خنک کننده روغن موجب بروز مشکلات و وقفه درتولید می گردد. به جهت پیشگیری از رسوب گذاری و یا رسوب برداری ازاین تجهیزات می توان ازمیتره صنعتی به عنوان یک ضد رسوب و ضد خوردگی موثر استفاده نمود.جهت رسوب گیری ماشین آلات تزریق پلاستیک بدون نیاز به توقف دستگاه و ایجاد وقفه در تولید می توان به ازای هرکیلوگرم رسوب تخمینی درسیستم 2 تا 3 لیتر میتره صنعتی را به آب چیلر یا برج خنک کننده و یا استخرآب اضافه نمود. پس از 14 روز رسوب زدایی انجام شده و آب سیستم با آب جدید جایگزین می گردد. باید توجه داشت که دراین روش نه فقط قالب ها بلکه تمامی تجهیزات و خطوط لوله و هر جایی که آب حضورداشته باشد رسوب زدایی شده و سیستم به طور کامل پاکیزه و تمیز می گردد. جهت پیشگیری از رسوب گذاری مجدد و جلوگیری ازخوردگی نیز می توان میتره صنعتی را به نسبت 1 تا 6 لیتر ( با توجه به سختی آب ) برای هر 1000 لیتر آب به سیستم اضافه کرد.

Drtjhyzat and machinery as cooling water plastic injection molds and machine oil is used. Drmjrahay sediment accumulation and break the mold and cooling oil production is causing problems. In order to prevent operation of the equipment can be isolated from the sediments deposited investment or industrial Azmytrh be used effectively as an anti-fouling and anti-corrosion.
The deposition of plastic injection machines without having to stop the machine and interrupting the production can be estimated per kg deposition system 2 to 3 liters of industrial water chillers or cooling towers Mytrh or Astkhrab added. After 14 days, removing sediment and water were replaced with new water. It should be noted that this method not only the form, but all the equipment and pipelines Vhrjayy that water is present in the sediment removal and the system is completely clean. Refresh prevent corrosion can be isolated from the sediments to prevent industrial Mytrh 1 to 6 liters (depending on water hardness) for every 1,000 liter of water added to the system. Boiler – Bvylr, domestic and industrial water treatment system filters, tanks strict anti-fouling systems, electronic, agricultural water softener resin Katyvny, softener, softening prices, softening Karyzab, softening Kamr, anti-fouling, anti-fouling, water-proof electronic scale, magnetic anti-fouling, anti-magnetic deposition, deposition materials, deposition materials or solvents, anti-fouling, anti-fouling agents for use Bkhar, softener magnetic water softener kit