طراحی و ساخت اسمز معکوس

فرایند اسمز معکوس

اسمز معکوس (طراحی و ساخت) طراحی یک دستگاه اسمز معکوس به دانش و تجربه کافی نیازمند می باشد و در غیر اینصورت چنانچه دستگاه با عدم رعایت اصول اساسی ساخته شود پس از بهره برداری بامشکلات فراوانی از قبیل گرفتگی زود هنگام ممبراین ها، کاهش تولید و کیفیت آب تصفیه شده و ….. مواجه می گردد .

آب خام ورودی به دستگاه می بایست عاری از هرگونه میکرو ارگانیسم و ذرات معلق و همچنین کلر آزاد باشد که برا ی رسیدن به چنین هدفی ساخت یک واحد پیش تصفیه مناسب لازم است این واحد پیش تصفیه بسته به کیفیت آب خام شامل تزریق محلول پودر کلر و یا لامپ UV ، تزریق ماده منعقد کننده ، فیلتر شنی و یا مدیا فیلتر ، فیلتر کربن فعال و یا تزربق محلول متابی سولفیت سدیم ، تزریق اسید و تزریق ماده بایو ساید می باشد . برای طراحی واحد اسمز معکوس از نرم افزار های شرکت های سازنده ممبراین استفاده می شود . مقدار آب تصفیه شده مورد نیاز ، آنالیز آب خام و نیز کیفیت مورد نظر آب محصول داده های لازم جهت طراحی وساخت می باشند .
بهره برداری از دستگاه اسمز معکوس بسیارساده بوده و نیازمند تخصص بالایی نیست بااین وجود سهل انگاری در راهبری آن مانند استفاده از مواد ضد رسوب نامناسب ، تغییر تنظیمات شیر آلات توسط افراد غیر متخصص ، خاموش نگهداشتن دستگاه به مدت طولانی و بدون استفاده از مواد نگهدارنده و …. موجب پدید آمدن آسیب های جدی می شوند . در کنار انرژی الکتریکی که برای راه اندازی پمپ فشار بالا و پمپ های تزریق مورد نیاز است . سایر هزینه های بهره برداری شامل مواد شیمیایی مصرفی می باشند .

The quality of treated water and ….. is facing.
or lamp UV, injecting coagulant, filter sand media filters, activated carbon filter or the injection of sodium metabisulphite, acid injection and injection side is Bao. Reverse osmosis unit for the design software used by manufacturers Mmbrayn. The required amount of treated water, raw water analysis and water quality data for the design and manufacture their product.
Operation of the reverse osmosis system is very simple and requires specialized However negligence in the operation, such as the use of inappropriate anti-fouling, change the settings valves by non-specialists, holding off for a long time without the use of preservatives and …. rise to serious injuries. In addition to electrical energy for the operation of high-pressure pumps and injection pumps are needed. Other operating expenses include chemicals are used.

 Reverse osmosis, salt water purification Kva, filters, domestic and industrial water treatment equipment desalination Khvrshydy, Snty, desalination desalination desalination Qshm, Ha, Ha, desalination desalination desalination of housework by Khvrshydy, nuclear desalination Ay, Hybrydy, desalination desalination desalination of Snty, Ayy, a wick design a solar desalination, desalination troubleshooting