پنج معیار در سنجش کیفیت آب

کیفیت بهتر آب نوشیدنی

پنج معیار در سنجش کیفیت آب:

  1. خواص ارگانولپتیک (بو و طعم)،
  2. خواص فیزیکی شیمیایی (pH ، مواد جامد محلول، اکسیژن محلول و سختی)،
  3. وجود ترکیبات سمی (فلزات سنگین، مواد معدنی سمی، فسفات های آلی و هیدروکربن ها ).
  4. وجود ‏املاح یا ترکیبات اضافی (نیترات ها ، سدیم، سولفات ها، آهن)
  5. وجود باکتری ها

قابلیت دسترسی و کیفیت آب برای سلامت و توان تولیدی حیوان بسیار مهم است که بر اساس عواملی از جمله pH ، طعم و بو ، وجود املاح یا ترکیبات سمی سنجیده شده و هر یک به نوبه خود در میزان مصرف و جذب و دفع آب در بدن حیوان و رشد و تولید آن تاثیر گذار هستند .

در مصرف آب بایستی وجود بعضی از آلودگی ها نظیر نیترات ، کلرور سدیم و سولفات ها ، املاح کلسیم و منیزیم و همچنین عوامل میکروبی و بیماریزا را جدی گرفته و سعی نمود آبی سالم با دمای مناسب و قابل قبول را در اختیار حیوان قرار داد. اکثر آلودگی های آب، یک اثر ناشناخته و نامحسوس روی توان تولیدی حیوان دارد ، مخصوصا در صورتیکه میزان آلودگی آب در غلظت های پائین باشد و به مدت طولانی مورد مصرف دام قرار گیرد در سلامت و تولید دام و طیور کاملا تاثیر گذار است

آب با املاح بالا می تواند موجب مرگ و میر دام ها شود. تاثیرات TDS بالا به طور معمول موجب برهم خوردن تعادل آب می شود و کمتر به اثر یون بخصوص ارتباط دارد، البته برخی از یون ها می توانند مشکلات خاصی را به وجود آورند. مواد محلول در آب ممکن است علاوه بر مضر بودنشان ، موجب تغیر فرمول غذائی یا جیره مصرفی شوند و یا ممکن است آب را غیر قابل مصرف سازند.

Five criteria for evaluating water quality:

Organoleptic properties (taste and odor),
Chemical and physical properties (pH, dissolved solids, dissolved oxygen, hardness),
Toxic compounds (heavy metals, toxic minerals, organic phosphates and hydrocarbons).
Presence of salts or additional compounds (nitrates, sodium, sulfate, iron)
There bacteria
development and production are impressive.

Most water pollution, an unknown and subtle effects on animal productivity, especially if the contamination of water at low concentrations and has long been used in animal health and livestock production has an impact quite

Water with high salt can cause the death of the animal. In addition to their possible harmful substances dissolved in water, thereby changing the diet formula or food or water may make it inedible.

ALKosAR water treatment, reverse osmosis, water purification sure of nitrate in water, remove the water nitrate, nitrate in drinking water hazards, hazards of chlorine, nitrate levels in water Tehran, the amount of chlorine in drinking water, the chlorine pool water, hot water, nitrates, nitrites boiled water, nitrates in water, nitrate in water, chlorination of water tanks