آب اکسیژنه

آب اکسیژنه

آب اکسیژنه اکسید کننده یی قوی است که برای حذف مواد آلی و معدنی که موجب فاسد شدن آب استخر میشوند بکار میرود.

تزریق این عنصر قبل از دستگاه UV باعث ایجاد رادیکالهای OH میشود که بیش از چند ثانیه در دسترس نمی باشند و در این مدت با خاصیت شدید

اکسید کنندگی خود، مواد باقیمانده آلی و معدنی را تجزیه میکند. بدین ترتیب نیاز به تعویض آب استخرهای حتی با بار آلودگی بالا بسیار تقلیل می یابد.

  1. آب اکسیژنه موجود در آب با دوز صحیح، برای شناگر غیر قابل تشخیص است.
  2. با آب بخوبی مخلوط میشود، غیر فرار است و تا زمان اکسید کردن مواد آلی در آب باقی میماند.
  3. در طیف pH 7-8.3  موثر است و به اسید و سایر تثبیت کننده ها نیازی ندارد.
  4. خالص است و ایجاد املاح نمی کند.
  5. خورنده نیست و در نتیجه به تجهیزات و تاسیسات آسیب نمی رساند.
  6. ایجاد کف نمی کند، بی بو و بی طعم است.
  7. غیر سمی است
  8. ایجاد رسوب نکرده و در نتیجه آب کاملا شفاف می ماند.

Yi strong oxidizing hydrogen peroxide to remove organic and inorganic materials that can be used to corrupt the pool.

 It is injected before the UV OH radicals, which cause more than a few seconds are not available at this time by a severe property

Oxidizing properties, the material breaks down organic and inorganic residues. The need to replace the pools even with high pollution load is reduced.

   1. The correct dose of hydrogen peroxide in water, the swimmer undetected.
2. The water is well mixed, non-volatile organic compounds in water until the remaining oxide.
3. pH 7-8.3 range is effective and does not require acid and other stabilizers.
4. pure and mineral build up.
5. not corrosive and will not damage the equipment and facilities.
6. does not foam, is odorless and flavourless.
7. Non-toxic
8. sediment and thus no water remains clear.

Life Aqua water purification, water purification soft water, brackish water desalination Aqua Hybr manual, Hormozgan water, sewage, water and sewage, East Azarbaijan, Gilan Province Water and Wastewater, Water and Wastewater Elam, Water and Wastewater Branch water and municipal wastewater, desalination, industrial, Claire Aqua water Purifier, water and wastewater Tehran, Hamedan water and Wastewater, water Treatment Aqua price