تجهیزات اصلی بکار رفته در سیستم آب شیرین کن

تجهیزات دستگاه تصفیه آب

سیستم پیش تصفیه شامل فیلتر شنی ، فیلتر کربنی و فیلتر کارتریجی ، غشاء نیمه تراوا ، پمپ فشار قوی ، پکیج تزریق آنتی اسکالانت شامل پمپ تزریق و مخزن ، پکیج تزریق سود کاستیک و اسید شامل پمپ تزریق و مخزن ، شاسی استقرار ، تابلوی توزیع قدرت و مدار فرما ، سیستم CIPاز تجهیزات و ابزار کنترلی این سیستم می توان به موارد ذیل اشاره نمود :  فلومترهای اندازه گیری جریان ، لوله و اتصالات استیل یا سوپر پایپ و P.V.C برای دو خط تحت فشار و فشار پائین ، شیر فلکه های تنظیم جریان ، شیرهای نمونه گیری و شیر فشار شکن ، الکتروکند اکتیویتی متر (هدایت سنج) ، متر PH ، مانومتر اندازه گیری فشار ، کنترل کننده فشار بالا و پایین

Pretreatment includes sand filter, carbon filter and cartridge filters, semi-permeable membranes, high pressure pumps, injection package includes pump and tank anti Askalant, caustic soda and acid injection package includes pump and tank, the chassis, and power distribution panel circuit-employed, CIP system of the equipment and the control of this system can be the following: flowmeters measure the flow, pipe steel or super pipe and PVC for both line pressure and low pressure valves regulate flow, milk samples and the pressure valve, the electrical activity meters (Conductivity meter), meter PH, manometer measuring pressure, high and low pressure control

Household water treatment equipment, water purification systems for home and industrial filters, filter membrane desalination Nano, installing home water desalination, water purification Karaj Karaj water treatment plant, replacement of the filter membrane, desalination installation guide, waterproofing membrane, membrane, membrane, membrane, membrane, membrane filter sales, membrane filters filmtec, map, desalination, desalination plant, cabinets membrane design

  • نقشه آب شیرین کن ogranism