تقسیم بندی های منهول ها

منهول ها

انواع منهول را باید با توجه به محل کاربرد آن به دو دسته خلاصه نمود .

منهول های با قطرهای کم کورد استفاده در خطوط فرعی شبکه به دلایل زیر :

1_قطرلوله ها کم است .

2_دبی جریان کم است .

3_تعداد لوله های وارده ممکن است زیاد باشد .

منهول ها ی با قطرهای بالا مورد استفاده در خطوط اصلی شبکه به دلایل زیر :

1_درخطوط اصلی و خطوط انتقال

2_قطرلوله ها زیاد است .

3_دبی جریان کم است .

4_تعداد لوله های وارده محدود یا یکی است .

Due to the application of the manhole should be summarized into two categories.

Manhole with a low cord diameter in the sub-network lines for the following reasons:

1_Qtrlvlh low.

2_Dby flow is low.

3_Tdad incoming pipes may be high.

Top manhole diameters used in the main lines of the network for the following reasons:

1_Drkhtvt main transmission lines

2_Qtrlvlh is high.

3_Dby flow is low.

4_Tdad incoming pipes or is limited.

Water treatment and industrial water treatment system Aqua Layf, half Snty, resin filter water treatment system for home and industrial revival Nyvny, buy resin Fnvlyk, buy resin and polyester resin Alyaf, dealing Rzyn, dealing Astr, resin anion and cation resin Nyvn, , resin anion resin Nyvny, Chyst, resin sales and sales pitches Kbalt, Vynyl, vinyl resin prices housework Astr, water chlorination of water wells