رایج ترین نوع دسته بندی بویلر ها

بویلرها

از نظر محل کاربرد: تولید برق، حمل و نقل (لوکوموتیو) ، گرمایش ، پخت مواد ، استریل کردن مواد و …، از نظر فشار کاری: فشار پایین تا متوسط ، فشار بالا و فشارهای فوق بحرانی ، مقادیر عددی مربوط به این دسته بندی با توجه به نوع بویلر ها و خانواده آنها متفاوت است. با توجه به محل تولید شدن بخار (درون لوله های بویلر یا خارج از لوله ها): به دو دسته water tube و fire tube تقسیم می شوند. در نوع فایرتیوب، بخار در بیرون لوله ها تشکیل می شود و گازهای داغ ، درون لوله ها حرکت می کنند اما در بویلرهای واترتیوب ، بخار  درون لوله های بویلر تشکیل شده و گازهای داغ در خارج از لوله ها حرکت می کنند. در صورتی که بویلر برای تولید آبگرم باشد نیز به همین منوال عمل می شود.از نظر نوع سیرکولاسیون سیال: سیرکولاسیون طبیعی ، یک طرفه ی اجباری و ترکیبی ، این دسته بندی بیشتردرمورد بویلرهای water tube کاربرد دارد. درصورت استفاده ازسیرکولاسیون طبیعی هزینه ای برای سیرکولاسیون سیال درون لوله های بویلر پرداخت نمی کنیم.ازروش های ترکیبی برای اطمینان ازسیرکولاسیون درون لوله ها استفاده می شود. از روش یک طرفه ی اجباری زمانی استفاده می شود که درون بویلر درام قرار ندارد. از نظر روش احتراق،  از نظر نحوه ی ساخت: بویلرها از این نظر به دو دسته ی ساخته شده در محل (field-erected) و ساخته شده درکارخانه (workshop-assembled) تقسیم می شوند. صنایع بزرگ و بخش هایی مثل نیروگاه ها ، معمولاً از دسته field-errected استفاده می کنند. بویلرهای کوچک fire tube با ظرفیت تا 30 تن درساعت به صورت ساخته شده درکارخانه می باشد. بویلرهای water tube نیز با ظرفیت های بالایی که دارند، به هر دو صورت ساخته شده درکارخانه و ساخته شده در محل موجود می باشند.لازم به ذکراست که تصمیم گیری در مورد نحوه ی ساخت بویلرها ، براساس هزینه و توانایی انتقال آنها صورت می گیرد. از نظر نوع سوخت مصرفی: سوخت جامد، مایع و گاز.

In terms of applications: power generation, transportation (locomotives), heating, cooking food, sterilizing agents, etc., in terms of working pressure: low to medium pressure, high pressure supercritical pressure, Mqadyrddy for this category classified according to type of boilers and their families are different. With regard to the production of steam (inside or outside the boiler tubes, pipes): fire tube and water tube can be divided into two categories. If the boiler for hot water production is done in the same way.
Aznzrnv fluid circulation: the natural circulation, a compulsory way and combined, these categories Byshtrdrmvrd fired water tube applications. If you use natural Azsyrkvlasyvn cost to fluid circulation through the boiler tubes do not pay. Combined method is used to ensure Azsyrkvlasyvn tube. Compulsory method can be used in a way that is not within the boiler drum. The combustion method, in terms of how to build boilers made sense to Dvdsth place (field-erected) and built factory (workshop-assembled) are divided. Major industries and sectors such as power plants, usually using field-errected Azdsth. A small fire tube boilers with a capacity of 30 tons per hour in a factory is built. Water tube boilers with high capacities, are both factory made and made on the premises are available. And it make decisions about how to build the boilers on the basis of cost and they will be able to transfer. Based on the type of fuel: solid fuel, liquid and gas.

 Filter coal, oil storage tanks caught Gyr, difficult recovery boiler, heat recovery boiler, hot oil heaters, boilers, machinery Arak, Boiler Co., boiler plant, water tube boilers, the boiler is Pakmn, boiler, boiler boiler or boilers Chyst, Bkhar, Gzr,-fired boiler once every pass.