استفاده رزین در سختی گیر ها

رزین در سختی گیر ها

این دستگاه دارای مخزن عمودی با جنس بدنه کربن استیل و یا فایبر گلاس و پوشش داخلی رنگ اپوکسی بوده که برای حذف سختی آب بااستفاده از رزین های کاتیونی قوی سیکل سدیم به کار می روند . احیای رزین ها با محلول آب نمک صورت می گیرد .

رزین تبادل یونی سدیم موجود خود را باکلسیم و منیزیم موجود در آب جا به جا می نماید . به گونه ای که آب عبوری از بستر رزین بدون سختی  و تنها حاوی نمک سدیم است  .

پیش از آنکه ظرفیت رزین  اشباع گردد می باید عملیات احیا سازی با محلول کلرید سدیم انجام شود . فرآیند احیا شامل مراحل شستشوی معکوس ، مکش آب نمک و آبکشی می باشد.

It has a vertical tank with carbon steel body and fiberglass and epoxy lining color in order to remove the water hardness using strong cation resins used sodium cycle. Resin restoration is done with a solution of salt water.
Sodium ion exchange resins and magnesium in the water itself Baklsym is displaced. So that water passing through the resin bed without difficulty and only with salt and sodium.
Before the resin capacity is saturated with sodium chloride solution of CPR should be performed. Rehabilitation process comprising the steps of backwash, and rinse the salt water suction