سترون کردن بوسیله سدیم هیپوکلریت

سترون کردن با سدیم هیپوکلریت

این روش ، ساده‌ترین روش سترون‌کردن است که یا به ‌تنهایی در تاسیسات کوچک و یا به صورت کمکی با روش سترون کردن با گاز کلر مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده سترون‌کننده ، سدیم هیپوکلریت یعنی آب ژاول است که غلظت آب ، زیاد و درحدود 48ْ است. یک در جز کلرومتری برابر است با 3,17 گرم کلر آزاد در هر کیلوگرم هیپوکلریت و یک کیلوگرم هیپوکلریت در 48ْ دارای 3,17×168=152 گرم کلر است. آب ژاول یا در عزابه تحویل می‌شود و یا درمخزنهایی که با کار بنایی احداث می‌شود. در حالت دوم دراثرگذشت زمان ازعیارآن کاسته می‌شود.محلول آب ژاول سترون کننده با آب ژاول 48ْ تهیه و مقدار کلر فعال لازم برای سترون‌کردن درآب تیتره می‌شود. این محلول شیره کلردار ، بطور بسیار منظم وارد آب می‌شود. برای این موضوع است که دستگاههای مختلف بوجود آمده است. حجم این دستگاهها کوچک و نگهداری آنها آسان است. این دستگاهها از یک تشتک بزرگ تشکیل شده‌اند که درسطح مجهز به یک چرخ آبکشی هستند و این چرخ به یک لوله تاشو و یک زبانه خروجی متصل است.سرعت پایین رفتن چرخ آبکشی و سرعت تخلیه تشتک بزرگ با استفاده ازیک آرایش مکانیکی تنظیم می‌شود. همچنین می‌توان یک پمپ اندازه‌گیرو یا ترجیها” یک پمپ پیستونی را که دقیقتراز یک پمپ غشایی است، بکار گرفت.

This method is the simplest method of sterilization, either alone or in small installations to help with sterilized with chlorine gas is used.
Strvnknndh material, sodium hypochlorite is bleach the water level high and is about 48.
Drjz is equal to 3.17 grams of free chlorine Drhrkylvgrm Klrvmtry a hypochlorite and a hypochlorite in 48 kg of 3,17 × 168 = 152 g of chlorine. Bleach or Zabh is delivered or Drmkhznhayy that is built with masonry work.
The second mode is reduced Drasrgzsht time Azyaran sterilized with bleach bleach Myshvd.mhlvl 48 Strvnkrdn water supply and chlorine to sodium is active. The sap soluble chlorinated, the water is very regular.
It has been created for the different devices. The small size of these devices and their maintenance is easy. The devices consist of a large basin to rinse the surface with a wheel and the wheel is connected to a tube folded and an output tab.
Rinse and drain pan big wheel going down fast speed set using a mechanical arrangement. You can also Andaz·hgyrv a pump or preferably “a careful balance piston pump is a membrane pump is used.Silica, water storage tank, pump liquid chlorination chlorination of water, the woman chlorine water, water chlorination system, designed tank, a hydrogen storage tanks, compressed air storage tank Hva, storage tank, chlorination of water Astkhr, Water chlorination Astkhr, chlorination of water wells, chlorination of water, chlorine water, chlorine water tank, chlorination of drinking water…