چهار عامل اصلی درکیفیت و میزان تولید آب تصفیه شده تاثیر می گذارد

سیلیس

 – فشار: هر قدر فشار آب بیشتر شود کیفیت و مقدار آب تولیدی نیز بهتر و بیشتر می‌شود.  فشار 60 P.S.I ایده‌آل است.

– درجه ‌حرارت:  24 درجه سانتی‌گراد حرارت ایده‌آل برای دستگاه R-O می‌باشد. اگر درجه حرارت به 4 درجه برسد تولید R-O به نصف خواهد رسید. حداکثر درجه حرارت 29 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. لازم به ذکر است که دستگاه های ارائه شده توسط این شرکت برای اطمینان و ایمینی بیشتر با توجه به درجه حرارت 40 درجه طراحی و ساخته شده است .

– کل جامدات محلول (T.D.S): هرقدر میزان جامدات محلول افزایش یابد مقدار آب تولید شده توسط دستگاه کاهش می‌یابد T.D.S بالا می‌تواند توسط فشار مضاعف جبران شود.

– غشاء‌ ممبران: فیلتر های ممبران موجود در دستگاههای عرضه شده در بازار متفاوت میباشند وبرای شناسای نوع بهتر آن باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد :در برخی موارد عنوان میشود که دستگاه قادر به تولید حجم بیشتری از آب تصفیه شده است این مسئله در بیشتر اوقات نشان بر خوب بودن دستگاه نسیت ، ممبران موجود در این دستگاهها دارای دقت پایین تر میباشد به عبارت دیگر قطرمنافذ بزرگتری دارند و آب تولیدی آنها ازنظرمقدارآبدهی بیشتربوده ولی دقت تصفیه پایینتری دارند ، نوع دوم دستگاه ها ، سیستم هایی هستند که به مقدار مطلوب و استاندارد اب تولید میکنند و در واقع دقت فیلتر ممبران انها بالا بوده و قطرمنافذ فیلتر ممبران انها 0/0001  میکرون میباشد این ممبران ها که دارای چنین دقتی میباشند در مصارف خانگی در 3 ظرفیت 50 ، 75 و 100 گالن موجود بوده و به ترتیب تولید آب انها بر حسب لیتر برابر با 200 ، 300 و 400 لیتر در شبانه روز است که برای مصارف خانگی بیشتر از 200 لیتر در اکثر موارد لازم نبوده و توصیه نمیشود ، فیلتر های 300 و 400 لیتری برای مکانهای که تعداد نفرات بیشتر است مانند ادارات ، سازمانها و شرکتها توصیه میشود.

– Pressure: Hrqdrfshar more water and water quality as well as better and more productive. 60 P.S.I pressure is ideal.

– Temperature: 24 ° C is ideal for the RO system. If the temperature to 4 ° C will produce RO half. Maximum temperature is 29 ° C. It should be noted that the system offered by the company to ensure and further Aimin designed and built according to the temperature is 40 degrees.

– Total dissolved solids (TDS): As the amount of dissolved solids is reduced to increase the amount of water produced by the high TDS can be compensated by extra pressure.

– The mucous membranes, membrane filters of different devices on the market for supply identify better the following points should be considered:
Byshtrbvdh but lower accuracy of treatment, the type of devices, systems and standards that the optimal amount of water produced and the high precision filter membrane and membrane filter Qtrmnafz they micron is 0/0001 of the membrane, which has a precisionNot recommended, filters 300 and 400 liters for the most unique places such as offices, organizations and companies are encouraged.Reverse osmosis, silica, membrane filters, trans-membrane is produced membrane, the membrane switch, membrane filters for water filtration, membrane filter press, March spray, water treatment membrane, membrane water treatment, membrane filtration systems, membrane Parlymnٹ, including membrane filled, membrane press, the pulpit Tdbr, how to replace the membrane, membrane panel