اهمیت تصفیه آب

اهمیت تصفیه آب
  • چه برای مصارف آشامیدنی و چه برای مصارف صنعتی، معمولا آب طبیعی احتیاج به تصفیه دارد. تصفیه آب برای مصارف آشامیدنی هم آسان تر و هم ارزان تر از تصفیه آب برا ی مصارف صنعتی است. نگرانیهای اساسی در مورد آب آشامیدنی عبارتند از:

  • باکتری های بیماری زا ( پاتوژن ها ) در آب.
  • کمبود و یا وجود زیادی غلظت بعضی از یونها که در سلامتی انسان نقش دارند مانند: یون فلوئور.
  • ذرات معلق در آب.
  • بو و مزه آب.

Whether for drinking and industrial purposes, there are natural water filtration needs. Water for drinking purposes is easier and cheaper than water for industrial purposes. Fundamental concerns about drinking water include:
Pathogenic bacteria (pathogens) in water.
Lack or presence of large concentrations of certain ions that have a role in human health such as fluoride ion.
Particles suspended in water.
Water taste and smell.

Industrial and semi-industrial water treatment system, water treatment system crystal, domestic and industrial water filters, water filtration system, pathogenic bacteria, odor and taste of water, water purification, removal of suspended particles in water, remove the color, taste and odor of water, remove or lowering the hardness of particles suspended in water, health, industrial, pathogens in water, fluoride ion