روش‌های اندازه‌گیری کدورت:

اندازه گیری کدورت آب

1- کدورت‌سنج شمعی جکسون:

دستگاه اندازه‌گیری کدورت  بر اساس جذب نور توسط ذرات معلق یا روش کدورت سنج شمعی جکسون شامل یک لوله شیشه‌ای کالیبره شده و دارای سطح تحتانی صاف و شفاف، یک شمع استاندارد و یک محفظه، که لوله‌ها و شمع‌ها را در یک امتداد قرار بگیرند، است.

لوله‌های شیشه‌ای و شمع‌ها در حالت عمودی قرار می‌گیرند. سپس شمع را روشن کرده و داخل لوله استوانه‌ای نمونه آب را می‌ریزند و از بالا داخل استوانه را نگاه کرده تا زمانی که نور شمع دیده نشود به ریختن نمونه آب ادامه می‌دهند، سپس ارتفاع آب را در استوانه یادداشت کرده بر اساس ارتفاع آب از روی جدول درجه‌بندی کدورت‌سنج شمعی میزان کدورت را مشخص می‌کنند. هر چه ارتفاع آب در لوله استوانه‌ای کمتر باشد، آب دارای کدورت بیشتری بوده است. روش کدورت‌سنج جکسون JTU برای مقادیر بیشتر از 25 واحد برای آب‌های با کدورت بالا کاربرد دارد. استاندارد آب بر اساس کدورت‌سنج جکسون حداقل 5 و حداکثر 25 می‌باشد. ظرف شیشه‌ای کثیف و دارای خراش، تلاطم نمونه و لرزش دستگاه و همچنین وجود حباب‌های هوا، اندازه‌گیری دقیق کدورت با مشکل مواجه می‌سازند.

2- روش نفلومتری

روشی دیگر برای اندازه‌گیری کدورت است که عمومیت یافته است. این روش بر اساس مقایسه شدت پراکندگی نور در یک نمونه در شرایط مشخص با شدت پراکندگی نور در یک محلول استاندارد در همان شرایط می‌باشد. هرچه پراکندگی نور بیشتر باشد کدورت نمونه هم بیشتر خواهد بود کدورت‌سنج نفلومتر شامل یک منبع نور یک عدسی و روزنه جهت متمرکز کردن نور و سل نمونه و یک دتکتور فتومتریک (آشکارساز نوری) برای مشخص‌کردن شدت نور پخش‌شده در زوایای 90 درجه یک مسیر نوری است و تفرق نور کار می‌کند. انـدازه تفـرق نـوری را کـه در زاویـه 90 درجـه منکسر می‌شود، اندازه‌گیری می‌کند. یک NTU ،کدورت حاصل از یک میلیگرم Si02 در یک لیتر آب مقطر می‌باشد و روش سنجش بر اساس اصل پراکندگی پرتوهای نور توسط ذرات داخل آب می‌باشد. امروزه از ماده شیمیایی فورمازین به جای Sio2 استفاده می‌شود. که با FTU بیان می‌شود.

3- روش شمارش ذرات به کمک دستگاه الکترنیکی: ایـن روش بسیـار دقیق و پیشرفته است. حتی مقدار ذرات و اندازه و سایز ذرات را شمارش و دسته‌بندی می‌کند.

استاندارد ملی کدورت در آب آشامیدنی:

حد مطلوب کدورت در آب شرب طبق استاندارد شماره 1053 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یک NTU و حداکثر مجاز آن پنج NTU می‌باشد.

1. Jackson candle turbidity meter:
. Glass tubes and candles are placed in a vertical position.candle turbidity turbidity meter calibration as well. The water level in the lower cylindrical tube, the turbidity was higher. Jackson turbidity meter JTU method for values ​​greater than 25 are used for highly turbid water. Water standards based on a minimum of 5 and a maximum of 25 is Kdvrtsnj Jackson. Dirty and scratched glass container, shake the device and also the presence of air bubbles and turbulence model, difficult to make precise measurements of turbidity.
2. nephelometry
Another method for measuring turbidity, which has become popular. The method is based on the intensity of light scattering in the sample determined in light scattering intensity of a standard solution in the same terms.and scattering of light work. The mathematical model of refraction of light scattering measurements at an angle of 90 degrees, the measure. An NTU, the turbidity of a Si02 mg in one liter of distilled water. The assay is based on the scattering of light by particles in the water. Today, the chemical Feb Mazyn Sio2 used instead. Which is expressed by the FTU.
3. The particle counting method using an electronic device, the method is very accurate and sophisticated. Even the particle size and particle size counts and classifies.
National standard for turbidity in drinking water:
Optimal level of turbidity in drinking water standard No. 1053 Institute of Standards and Industrial Research of Iran NTU and a maximum of five NTU.

Reverse osmosis, water puri water, water purification sure drinking water, drinking water, distilled water, accurate measurement of turbidity, particles in the water, nephelometry, filtration, candle turbidity meter, dissolved solids, total suspended solids, impurities in the water , turbidity in the water