کاربرد مخازن زمینی

مخزن ذخیره آب

مخازن زمینی به دو منظور ساخته می شوند. یکی برای ذخیره آب برای مصارف صنعتی بخصوص برای ساعات پیک و دیگری برای آتش نشای .بطورکلی برای آتش نشانی فقط مخازن زمینی مناسب هستند زیرا برج آب به ظرفیت بسیار زیاد که بتواند جوابگوی مصرف آتش نشانی باشد بسیار گران و غیر اقتصادی میباشد.همچنین درصنایعی که مصرف آب آنها زیاد است و دارای چاه نامناسب یا انشعاب هستند مخزن زمینی ضروریست.

مخازن زمینی برای ظرفیت های کم مانند آب نرم می تواند فلزی باشد ( تانک های ایستاده فلزی ) ولی برای ظرفیت های زیاد باید از بتن مسلح ساخته شوند. یک مخزن بتنی حتما باید حداقل دارای دو قسمت باشد تا درمواقع اضطراری و یا تمیز کردن کف یکی ازآنها بتوان از دیگری استفاده کرد تا درکارتولید خللی وارد نشود . دراین مخازن لوله های زیر آب و لوله های مکش پمپ ها باید در نظر گرفته شود.

Ground tanks are made to order. One for water supply for industrial use, especially for peak hours and the other for transplanting fire .btvrkly ground tanks are suitable only for fire
Because the water tower with a capacity of fire is very high to meet consumption
Is very expensive and uneconomical.
The industries that consume a lot of water and wells are inappropriate or branching tank essential ground.
Land for low-capacity applications such as water tanks can be made of metal (metal standing tanks), but for high capacity must be built Azbtn armed.
A concrete tank should be at least two parts to an emergency or cleaning the floor of one of them can be further used to Drkartvlyd not prejudice.
The tanks, pipes and tubes underwater suction pumps should be considered.Anti Askalant, water storage tank, pump liquid chlorination tank, tank water, tank storage tank Shyr, Shklat, Sazy, storage tank storage tank design, storage tanks, chemical, gas condensate storage tanks, oil storage tanks, oil storage tanks crude oil storage tanks and storage tanks Hydrvzhn, Nytrvzhn, Gaz, storage tanks storage tanks and supply water pressure, storage of crude oil Shymyayy, storage tank, tank, air, compressed air storage tank