کاربرد اوزون در دستگاه تصفیه آب آشامیدنی

روش اوزون درتصفیه آب آشامیدنی

ازن فرم مولکولی از اکسیژن است که در آن سه اتم اکسیژن به یکدیگر متصل شده اند اتم اکسیژن اضافی در ساختار ازن آنرا به قویترین اکسیدکننده و ضدعفونی کننده ی کاملا طبیعی تبدیل کرده است ازن بسیار ناپایدار بوده و تحت شرایط عادی به سرعت تجزیه می شود بنابراین این ماده باید در محل مصرف توسط ژنراتور ازن تولید گردد. سیستم های تولید ازن به صورت سانترال بوده و نیاز به هیچگونه ماده اولیه مصرفی ندارد و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند.  ازن بدون در نظر گرفتن ماهیت باکتری، ویروس، قارچ، میکروارگانسیم و انگل، آنها را از محیط حذف می نمایید تایید FDA جهت استفاده مستقیم ازن برای ضدعفونی آب و مواد غذایی در سال 2001 میلادی تحول عظیمی در استفاده از ازن به صورت گازی یا محلول در آب برای کاهش بار میکروبی به وجود آورد.

استفاده از ازن در صنایع مواد غذایی :

از آنجایی که ازن یک ضدعفونی کننده ی قوی ومطمئن است می تواند رشد بیولوژیکی ارگانسیم های ناخواسته در محصولات غذایی و دستگاههای تولید و نگهدارنده ی مواد غذایی را کنترل کند مصرف ازن در صنایع مواد غذایی بسیار مناسب است زیرا با وجود قدرت بسیار بالای آن برای ضدعفونی میکرو ارگانسیم ها(سالمونلا، ای کولی و.. ) قارچها،کپکها با سیل ها و دیگر عوامل بیماری زا به هیچ نوع ماده ی شیمیایی نیاز ندارد و خود به دلیل ناپایداری پس از ضدعفونی تبدیل به اکسیژن می گردد

خواص فیزیکی و شیمیایی ازن

ازن یکی از اشکال آلوتروپی اکسیژن بوده و گازی آبی رنگ با بوی تند و ناپایدار می باشد این ترکیب یک اکسید کننده قوی بوده و بسیار قوی تر از اسید هیپوکلر (ماده موثر گندزدایی کلر در آب ) می باشد حلالیت ازن در آب 12 مرتبه کمتر از حلالیت کلر بوده و محلول آبی آن نیز ناپایدار می باشد .

Ozone is a form of molecular oxygen in which three oxygen atoms are connected to one another in the additional oxygen atoms, ozone is the most powerful oxidizer and disinfectant, ozone has become quite normal and very unstable under normal conditions Therefore, this matter should take place quickly decomposed by ozone generators produced. Ozone production systems for central and does not need any raw material consumption and economically affordable. Ozone regardless of the nature of bacteria, viruses, fungi, microorganisms and parasites, they will be removed from your environment approved by the FDA for direct use ozone to disinfect water and food in 2001, a great evolution in the use of ozone in gaseous or dissolved created to reduce the microbial load in the water.

The use of ozone in the food industry:

Since ozone is a powerful disinfectant is safe and can be biological growth of unwanted organisms in food products and manufacturing equipment, and maintenance of food to control the use of ozone in the food industry is very appropriate because there is a very high power for disinfecting Micro-organisms are (Salmonella, E. coli, etc.), fungi, molds with floods and other pathogens do not need chemicals to disinfect because of instability, after conversion to oxygen

Physical and chemical properties of ozone

Ozone forms an allotrope of oxygen and blue gas with pungent odor and volatile. This combination is a powerful oxidizing and more powerful than acid, hypochlorite (chlorine disinfection substances in water) is 12 times less than the solubility of ozone in water chlorine solution and its aqueous solution is unstable.

Life brackish water treatment, water purification units aqua tek, crystal water purifier under the sink water purifier, water purifier in Iran, Taiwan, water purifier, water purification soft water machine, water purifier, Samsung, water purifier on the tap, water purifier cream, three-stage water purifier, water purifier Sony Starr, supra water purifier, water purifier cc K, water purifier company seal, water purifier, water purifier Japanese