EDS در چیلر

  •  EDS بعد از پمپ و در ورودی کندانسور (ابزوربر در چیلر های جذبی ) نصب شده و آن بخش از چیلرها را که بها آب برج خنک کن در ارتباط است در مقابل رسوب محافظت می کند.
  • EDS بعد از پمپ و در ورودی ژنراتور نصب می شود (مخصوص چیلر های جذبی آبگرم و آب داغ) . استفاده از آن باعث افزایش راندمان ژنراتور می شود، به این ترتیب می توان از آب داغ با دمای نسبتا پائین تری جهت راه اندازی چیلر استفاده کرد، که این به معنی صرفه جویی در مصرف انرژی است

ادامه خواندن “EDS در چیلر”

رزین های کاتیونی و آنیونی

رزین های تعویض یونی ذرات جامدی هستند که می توانند یون های نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بارالکتریکی مشابه جایگزین کنند .

میزان تبادل یونی که رزین قادر است با محیط خود انجام دهد را ظرفیت رزین می گویند که بر حسب اکی والان از یون های قابل تعویض و یا میلی گرم معادل کربناتی به ازاء واحد حجم رزین بیان می شود . ادامه خواندن “رزین های کاتیونی و آنیونی”

  • طریقه نصب اب تصفیه اکوای جوی ارگانیسم