میکروفیلتر / فیلتر میکرونی

فیلتر میکرونی

میکروفیلترمیکروفیلتراسیون یکی از فرآیندهای مهم غشائی میباشد که اساس کار آن جداسازی فیزیکی میباشد که اندازه مواد جامد حل شده و کدورت و میکروارگانیسم های حذف شده به وسیله سایز منافذ غشاء ها از 2/. تا 20 میکرون تعیین شده است .

در این روش جداسازی باکتریها ، مواد معلق کلوئیدی و مواد پلیمری حذف میشوند و ذرات ماکرو مولکول که کوچکتر از منافذ غشاء هستند عبور میکنند.

روش میکروفیلتراسیون در صنایع زیر کاربرد دارد:

–          پیش تصفیه برای نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس

–          تصفیه بیولوژیکی آبهای آلوده

–          جداسازی جامد – مایع برای صنعت غذا و دارو

–          استریلیزاسیون سرد در نوشیدنی ها و داروها

–          شفاف کردن آب میوه ها

Is set to 20 microns.
The isolation of bacteria, suspended solids and colloidal polymeric macromolecules and particles are removed from the membrane pores are smaller than the cross.
Microfiltration method is used in the following industries:
– Pretreatment for nanofiltration and reverse osmosis
– Biological treatment of polluted waters
– Separation of solid – liquid food and pharmaceutical industry
– Cold sterilization of beverages and pharmaceuticals
– Clear juices

Aqua Water Purifier Clear, Aqua Clean Water Purifier, Water Purifier Kvatk water purification soft water, water purification water tek, Water Purifier soft water, home water filtration system water tek, Water Purifier soft water, water prices now soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, the price of domestic water purification soft water, water purification unit price of soft water, water purification units representing water tek