تجهیزات اصلی دستگاه اسمز معکوس:

تجهیزات دستگاه تصفیه

ممبرین:

ممبران قطعه ای سیلندری شکل است که در واقع همان غشاء های نیمه تراوا می باشند که با ایجاد فشار اسمزی در جداره خارجی آن عمل فیلتراسیون (تصفیه آب) صورت می گیرد.

پرشروسل:

محفظه نگهدارنده ممبران ها را پرشروسل می نامند. این محفظه می تواند از جنس استیل یا فایبر گلاس باشد که در سایزهای مختلف و با قابلیت جای دهی چندین ممبران موجود می باشد. آب خام ورودی با فشار بین جداره خارجی ممبران و جداره داخلی پرشر وسل پمپ می شود.

پمپ طبقاتی فشار بالا:

از آنجایی که اساس کار تصفیه آب بر اساس اختلاف فشار اسمزی است برای تامین این فشار از پمپ های طبقاتی که فشار بالایی را تامین میکند استفاده می شود.

فیلتر میکرونی:

ورود ذرات معلق بزرگتر از 5 میکرون باعث آسیب رساندن به ممبران میگردد، برای جلوگیری از این امر استفاده از فیلترهای میکرونی الزامی است. این فیلتر ها در ورودی آب خام که تعداد و سایز آنها با توجه به شرایط آب ورودی تعیین می شود.

پمپ سانتریفوژ:

برای تامین فشار فیلتر میکرونی و مکش آب خام ورودی از شبکه اصلی از پمپ سانتریفوژ فشار پایین استفاده می شود.

دوزینگ پمپ:

پمپی کوچک است که به منظور تزریق آنتی اسکالانت با هدف جلوگیری از ایجاد رسوب در جداره ممبران به آب اضافه می شود.

روتامتر:

بازده سیستم را با واژه ای به نام ریکاوری بیان می کنند که عبارت است از نسبت آب تصفیه به آب خام ورودی. این نسبت با مشاهده دو دبی سنجی که در ورودی آب خام و خروجی آب تصفیه نصب می گردد مشخص می شود.

گیج فشار:

به منظور اطلاع از صحت عملکرد ممبرانها و فیلتر میکرونی و قسمتهای مختلف سیستم از گیج های فشار استفاده می شود.

METR TDS

برای مشاهده لحظه به لحظه املاح محلول در آب به کار می رود به عبارت دیگر نشانه عملکرد صحیح سیستم تصفیه می باشد.

تابلوی کنترلی:

تابلوی کنترلی شامل مدارهای حفاظتی و ابزارآلات کنترل اتومات سیستم می باشد و وظیفه برق رسانی به قسمت های اصلی و تجهیزات جانبی را بر عهده دارد.

تجهیزات جانبی

تجهیزات تنظیمی: مانند پرشر سوئیچ شیر برقی و شیر های سوزنی

مخازن پلی اتیلن: جهت آنتی اسکالانت و اسید شویی ممبران ها

PH متر دیجیتال: جهت نمایان شدن آب PH

لوله و اتصالات فشار قوی

فیلتر زغالی: جهت حذف رنگ و بو و کلر باقیمانده

فیلتر شنی و سختی گیر تبادل یونی: که بر اساس آنالیز و خواص فیزیکی آب ورودی به سیستم اضافه می گردد

Membrane:
Membrane cylinder-shaped piece is actually the semi-permeable membranes are
The osmotic pressure of the outer wall of the filtration operation (water) takes place.
Prshr vessels:
Prshr holding chamber membrane are called vessels. The container can be made of steel or fiberglass in different sizes and with the ability to accommodate multiple membrane is available. Raw water pressure membrane between the outer wall and the inner layer is pumped Prshr vessels.
Class high-pressure pump:
Since the osmotic pressure difference is based on the work of water supply pressure of the high pressure pump that supplies the class is used.
Micron filter:
Login particles larger than 5 microns can damage the membrane is, to prevent this use of micron filters are required. The raw water inlet filters in the number and size of which is determined according to the terms of the water.
Centrifugal pumps:
Micron filter and suction pressure to supply raw water main network of low pressure centrifugal pump is used.
Dosing pumps:
Small pump to inject anti Askalant with water to prevent fouling of the membrane layer is added.
Rotameter:
The recovery efficiency of the system with a word that expresses the ratio of water to raw water. The observed ratio of the input clock rate of the raw water and treated water outlet is installed is determined.
Pressure gauge:
To determine the accuracy of micron filter membranes and various parts of the system pressure gauge is used.
METR TDS
For every moment of salts dissolved in water is used on the other hand is a sign of proper functioning of the filtration system.
Control panel:
The control panel includes circuit protection and automatic control system tools and utilities of the main task and accessories that is responsible for.
Accessories
Regulatory equipment such as switches, solenoid valves, needle Prshr
Polyethylene tanks: the anti Askalant and pickling membrane are
PH meter: to expose the water PH
High Pressure Pipe and Fittings
Charcoal filter, to remove the color and odor of chlorine residual
Sand filtration and ion exchange softening, which is based on the analysis of the physical properties of water is added to the system

Aqua salt water, brackish water purification Life, Saif water desalination and water purification, desalination home, nuclear desalination, desalination, industrial, water treatment Aqua Star Aqua water purification equipment for water purification Aqua Taiwan, online Aqua water Treatment, Water Treatment water Aqua, Aqua Pro water Treatment, water Treatment Aqua Gold