تصفیه فاضلاب توسط روش هوادهی گسترده

دستگاه تصفیه 5 مرحله ای

ویژگی های روش هوادهی گسترده (Extended Aeration)

* مناسب جهت تصفیه پساب تصفیه خانه های کوچک

* پایین بودن میزان بار حجمی لجن مازاد

* قابلیت حذف بیش از ۹۵ درصد مواد آلی

* راهبری آسان

توضیحات تکنیکی روش هوادهی گسترده

روش هوادهی گسترده (Extended Aeration) متداولترین روش تصفیه به کمک لجن فعال در دنیا می باشد که به طور گسترده ای جهت تصفیه فاضلاب و پساب های جوامع کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش معمولا میکروب ها در فاضلاب و پساب به مدت ۱۸ تا ۳۰ ساعت تحت شرایط هوازی قرار گرفته و باعث کاهش بار آلودگی آلی می شوند. چون توده های بیولوژیکی (MLSS) زمان نسبتا طولانی در تماس با اکسیژن می باشند بنابراین لجن مازاد دفعی نیز بسیار اندک می باشد. در تصفیه زیستی به روش هوادهی گسترده (Extended Aeration) تمام لجن تولیدی حوض ته نشینی به حوض هوادهی بازگشت داده می شود. تصفیه خانه های فاضلاب و پسابی که با روش هوادهی گسترده طراحی می شوند در صورت راهبری مناسب علاوه بر تصفیه فاضلاب در حد عالی، معمولا بدون بو و اشکال کار خواهند کرد.

برای اجتماعات کوچک (کمتر از ۱۰۰۰ متر مکعب بر شبانه روز) این تصفیه خانه ها به صورت پکیج های فلزی و پلیمری و برای اجتماعات بزرگتر به صورت تصفیه خانه های بتنی طراحی و اجرا می گردند.

Features an extended aeration method (Extended Aeration)

* Suitable for small wastewater treatment plant

* Low level of excess sludge volume loading

* Ability to remove more than 95% organic matter

* Easy navigation

Technical description of extended aeration

In this way, usually microbes in wastewater under aerobic conditions for 18 to 30 hours and reduce pollution are organic. Because of biological (MLSS) is relatively long time in contact with oxygen, so the excess sludge waste is also very low. Biological treatment with extended aeration (Extended Aeration) all sludge settling pond will be returned to the aeration tank. Wastewater treatment plants that are designed with extended aeration wastewater treatment in addition to the excellent strategic fit, without smell, forms are usually.

For small communities (less than 1,000 cubic meters per day) in the treatment of metal and plastic packages and for the community at large as a concrete plant will be designed and implemented.

ALKosAR water treatment, household water purifier, home water purifier royal sand filter structure, building sand filter, water softener, water softener, magnetic, magnetic water softener, magnetic water softener, water softener and its variants, softener and sediment desensitization, polyphosphate water softener, water softener package, silica sand filter, sand filter cleaning