اسمز معکوس چیست

فرایند اسمز معکوس

در مخزن، آب به سمت قسمت نمک دار ممبرین حرکت می کند تا تعادل برقرار شود. به کارگیری فشار خارجی برای همسان سازی قسمت محلول نمک با فشار اسمزی همچنین باعث برقراری تعادل خواهد شد.

فشار مضاعف باعث افزایش اختلاف سطح شیمیایی آب موجود در محلول نمک می شود و سبب عبور حلال به سمت قسمت آب خالص می گردد. زیرا در آن حالت دارای اختلاف سطح شیمیایی پائین تری می باشد.این پدیده اسمز معکوس نامیده می شود. .

نیروی محرک شیوه اسمز معکوس، فشار کاربردی است. مقدار انرژی مورد نیاز برای تفکیک اسمزی مستقیماًً به میزان شوری حلال مربوط می شود. بنابراین، انرژی بیشتری برای تولید مقدار یکسان آب از حلال با غلظت بالای نمک لازم است

In the tank, the water moves through the membrane to balance the salty. The application of external pressure to equalize the osmotic pressure of the salt solution will also balance.

Additional pressure increases the difference in surface water chemical salt solution that will cause the vehicle to pass through the water is pure. Because it has a different chemical levels are lower.

This phenomenon is called reverse osmosis. .

Driving force method of reverse osmosis, pressure is applied. The amount of energy required to separate the osmotic directly related to the amount of salt solution. Therefore, more energy to produce the same amount of water as solvent with a high concentration of salt is required

Water Purifier puricom, Water Purifier sure life, Rtk desalination water treatment system for ships, Konarak desalination, desalination Kish, Hormozgan urban waste water, municipal water and waste water, ionized alkaline water machine, water purifier reverse osmosis, the Royal Household water Purifier, water Purifier dolphins, alkaline ionized water treatment system, using alkaline ionized water, water and sewage company, Hamadan, alkaline ionized water preparation, water purification units priced desktop