نقش فیلترهای کربن بلاک در تصفیه آب

فیلتر کربن بلاک در تصفیه

این فیلتر از کربن اکتیو به وسیله رزین سخت و به روش اکسترود تولید می گردد تکنولوژی و مواد با کیفیت بالا، باعث افزایش دوام، افت فشار کم و نرخ فیلتراسیون بالای این فیلتر شده است .این فیلتر شده است .این فیلتر موثرترین روش در رفع بو و طعم بد کلر و میکرو ارگانسیم ها در آب می باشد فیلتر کربنی راه حلی اقتصادی برای کاربرد های خانگی، تجاری و صنعتی می باشد.ویژگی ها و مزایا :

.جذب عالی بودن رها سازی ذرات کربن

.دفع کلر، مواد آلی طعم و بوی نامطبوع و سایر ناخالیصهای محلول در آب

.ظرفیت جذب آلودگی بالا، افت فشارکم و فیلتراسیون موثر

.عمر زیاد فیلتر

کاربردها:

.آب شرب صنایع غذایی، تصفیه فاضلاب صنعتی، فرایند آبکاری اسمز معکوس، پتروشیمی صنایع شیمیایی

.کاربردهای مختلف در فیلتراسیون سیالات مختلف از جمله در صنایع: داروسازی، پتروشیمی، گاز و آب

شرایط عملکردی:

.افت فشار مجاز :حداکثر 7 بار در 25 درجه سانتیگراد

.افت فشار تعویض: 2بار

.فشار عملیاتی:17 بار

.دبی عبوری:5 لیتر بر دقیقه (برای فیلتر 10 اینچ)

It uses an activated carbon is produced by curing resin and extruded using technology and materials of high quality, increased durability, low pressure drop and high filtration rate of the filter. This filter. This filter is the most effective way to resolve smell and taste of chlorine and micro-organisms in the water carbon filters economic solution for the use of household, commercial and industrial

Features and benefits:

. Higher uptake and release of carbon particles

. The utilization of chlorine, organic compounds and other impurities dissolved in water taste and smell bad

. High pollution absorption capacity, low pressure drop and effective filtration

. Long life filter

Applications:

. Food, drinking water, industrial wastewater treatment, electroplating process, reverse osmosis, chemical and petrochemical industries.

. Fluid filtration applications in various industries including: pharmaceutical, petrochemical, gas and water

Operating conditions:

. Allowable pressure: maximum 7 bar at 25 ° C

. Pressure switch: 2 times

. Operating pressure: 17 times

. Discharge: 5 liters per minute (10 inches to filter)

Active coal, charcoal filter, membrane filter, carbon filter, replace the filter train home water purifier, water purifier Pars Khazar, Puritek water purifier, water purifier Puriter, water filter replacement guide, how to replace the water filter, filter sales activated carbon, activated carbon filters, carbon filters block is active carbon filter, activated carbon filters, activated carbon filters, domestic, prices active carbon filter, activated carbon filter applications