تصفیه آب به روش فیلتراسیون

تصفیه آب به روش فیلتراسیون

منابع آب آشامیدنی ممکن است دارای کدورت (Muddiness) ، مواد و جامدات محلول (TDS) و یا آلاینده های میکروبی باشد. تصفیه آب ، عملی ترین فرآیند برای حذف ذرات معلق ، کدورت و ناخالصی های آب است. روش های زیادی برای حذف این آلاینده ها وجود دارد.

تصفیه آب به روش فیلتراسیون ، روشی برای حذف آلاینده هاست که در آن ، جریان آب را از یک محیط متخلخل عبور می دهند. تمامی آب های سطحی و منابع وابسته به آن ، می بایست با روش فیلتراسیون حذف شوند. فیلتراسیون یکی از موثر ترین روش ها برای زلال و شفاف کردن آب نیز هست.انعقاد و ته نشینی

برای حذف ذرات معلق کلوئیدی از آب که باعث کدر شدن آب می شود ، از روش لخته کردن و ته نشینی استفاده می شود. آب را در حوضچه های ته نشینی ذخیره می کنند و مواد شیمیایی خاصی به آب تزریق می کنند که امکان انعقاد ذرات ریز کلوئیدی را فراهم می کند. ذرات بعد از لخته شدن ، ته نشین شده و آب زلال می شود.

تصفیه آب با استفاده از فیلترهای شنی

در این فرآیند که یکی از متداول ترین و ساده ترین روش های تصفیه آب است ، آب خام به آرامی از فیلترهای شنی عبور می کنند. فیلترهای شنی دارای لایه هایی از شن ریز و ماسه نرم هستند که ذرات معلق آب در این لایه ها به دام افتاده و از آب حذف می شوند. در نتیجه این فرایند ، آب زلال و شفاف می شود.

Sources of drinking water may contain turbidity (Muddiness), material and dissolved solids (TDS) or microbial contaminants. Water, the most practical process to remove suspended solids, turbidity and water impurities. There are many ways to remove these contaminants.

Water filtration method for the removal of pollutants in the water flow from a porous environment. All surface water and related resources, must be removed by filtration. One of the most effective filtration for clear water as well.

Coagulation and sedimentation

To remove the colloidal particles of water that is turbid water, flocculation and sedimentation method is used. Water is stored in settling ponds, and certain chemicals are injected into the water as possible conclusion provides colloidal particles. After clotting particles, sediment and the water is clear.

Water treatment using sand filters

In this process, one of the most common and easiest method of water treatment, raw water slowly filters through the sand. Filter has a layer of fine gravel and sand that water particles are trapped in the layer of water are removed. As a result of this process, the water is clear.

Water purifier PURE WATER, charcoal filters, sand filters, carbon filters, desalination, desalination, domestic, industrial desalination methods filter replacement side refrigerator, refrigerator replacement filters, replacement filters Samsung refrigerator, washing sand filter, filter backwash, cleaning sand filter, carbon filter backwash, nuclear desalination, water treatment system installation, installation of water treatment plants, installation of water filter