تاثیر تصفیه آب آشامیدنی در بدن انسان

دستگاه تصفیه آب خانگی

تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Bakerبه منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.

تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Bakerبه منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند، ناخالصی‌های معلق در فرایند را می‌گیرند. این عملیات در نقاشی‌های مصریان قرن ۱۳ قبل از میلاد مسیح نشان داده شده است. در کتاب‌های رومیان و یونانیان نیز به این امر اشاره شده است. این حقیقت که عملیات تصفیه آب در اسناد پزشکی زمان‌های قدیم دیده می‌شود بیان‌گر آن است که بین پاکیزگی آب و سلامتی بشر ارتباطی مشاهده شده است. بقراط که پدر پزشکی جدید شمرده می‌شود می‌گوید: هرکس که می‌خواهد به نحوی شایسته در پزشکی به بررسی و تحقیق بپردازد باید آب مورد مصرف ساکنین یک ناحیه را مورد توجه قرار دهد زیرا آب در سلامت انسان‌ها بسیار نقش دارد.

بررسی روش های تصفیه آب خانگی و کاربرد آنها

دستگاههای تصفیه آب خانگی برای حذف یا کاهـش مواد زائد آب آشامیدنی بکار میروند. این مواد عمدتا عبارتند از :

الف) سختی آب

ب) کلر و ترکیبات بیماریزای کلر

ج) فلزات سنگین

د) آلودگی های میکربی

در زیر به بررسی این پارامترها و روشهای تصفیه آن ها می پردازیم :

۱) مواد زائد آب

الف) سختی آب [۱]

املاح موجود در آب موجب بالا رفتن سختی آب می شوند

تماس آب با ترکیبات آهکی موجود در زمین باعث ورود عوامل سختی در آب ها شده و معمولا آب های زیرزمینی از سختی زیادتری نسبت به آب های سطحی برخوردارند.

سختی آب، عملا شاخص میزان فعل و انفعال آب با صابون است و برای شستشو با آب های سخت تر به صابون زیادتری نیاز است. سختی آب به مجموعه املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب بر حسب میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم اطلاق میشود.

طبقه بندی آب ها از نظر سختی بشرح زیر میباشد :

ـ آب های سبک : ۶۰-۰ میلی گرم در لیتر

ـآب های با سختی متوسط : ۱۲۰-۶۰ میلی گرم در لیتر

ـ آب های سخت : ۱۸۰-۱۲۰ میلی گرم در لیتر

ـ آب های خیلی سخت : بیشتر از ۱۸۰ میلی گرم در لیتر

ـ آب های سخت در درجه حرارت بالا در جداره کتری و دیگ های بخار رسوبات کربنات کلسیم ایجاد میکند. مطالعات اخیر نشان داده که مصرف آب های سخت تر بعلت وجود منیزیم و کلسیم مرگ های ناگهانی ناشی از امراض قلبی و عروقی را به شدت کاهش میدهد.

در حال حاضر هیچگونه رابطه ای میان پیدایش سنگ کلیه و سختی آب گزارش نشده است. علاوه بر این وجود کلسیم و منیزیم در آبهای آشامیدنی سخت مانع جذب فلزات سنگین نظیر سرب، کادمیوم، روی و مس و رسوب آنها در استخوانها می شود.

Water for human consumption has a very long history and old. Baker points out that according to its sources, water treatment history, two thousand years before Christ.

Water for human consumption has a very long history and old. Baker points out that according to its sources, the history of water to two thousand BC Myrsd.ayn purge running processes including boiling and drinking water has been smooth. The wick siphon water from a container to another container shall be suspended impurities are in the process. The operation in Egyptian paintings of the 13th century before Christ Mila shown. In the book of Romans and Greeks also referred to it. The fact that we found water treatment in medical records indicate that the height times the cleaning water and human health is nothing to see. Hippocrates, the father of modern medicine is considered says anyone who wants to explore and investigate appropriately Medical water consumption should be considered residents of the area because of water on human health is very play a role.

Household water treatment methods and their application

Household water treatment systems for drinking water are used to remove or reduce waste. These mainly include:

A) Hardness

B) chlorine and chlorine compounds pathogens

C) heavy metals

D) bacterial infections

The following is a review of these factors and treatment methods that explains:

1) waste water

A) water hardness [1]

Increasing water hardness minerals in the water are

Contact calcareous substances in ground water contamination of groundwater hardness of the water is usually more difficult than surface water from them.

Water hardness, actually index the interaction of water with soap and water to wash with soap harder longer required. Hard water salts of calcium and magnesium in the water in milligrams per liter of calcium carbonate known.

Classification of water hardness are as follows:

Light water: 60-0 milligrams per liter

Water with medium hardness: 120-60 mg per liter

Hard water: 180-120 mg per liter

Very hard water: more than 180 milligrams per liter

Hard water and steam at high temperature in the chamber pot makes calcium carbonate deposits. Recent studies show that water consumption due to the presence of magnesium and calcium harder sudden deaths from cardiovascular diseases is strongly reduced.

Now any relationship between the appearance of kidney stones and water hardness has been reported. In addition, calcium and magnesium in hard drinking water absorbing heavy metals such as lead, cadmium, zinc and copper deposits in the bones.

Water purification soft water, water purifier crystal, freshwater sand filter is, is fresh water, desalination of Chabahar, desalination is? , Professional freshwater aquariums, freshwater snails, freshwater snails, how to build a water treatment system, the workings of domestic water purifier, water purifier installation, installation of household water purifier, household water purification device performance, sales of devices Household water treatment, what is the purpose of fresh water, water purifier major player