روشهای گندزدایی منابع آ ب

دستگاه گندزدائی در تصفیه آب

یکی از آلودگیهای بسیار عمده و خطرناک منابع آب ، آلودگی بیولوژیکی است . آب می تواند به
انواع میکروارگانیسم ها اعم از انواع باکتریها ،انگلها ، قارچها و ویروسها آلوده شود . آلودگی
عمده و شایع آب ، آلودگیهای باکتریایی شامل کلی فرمها ( باکتریهای روده ای ) و انگلی می
باشد که به طرق مختلف این باکتریها را از بین می برند.روشهای گوناگونی برای گندزدایی منابع آب وجود دارد که بطو کلی به دو دسته شیمیایی و
فیزیکی تقسیم می شوند . از روشهای رایج شیمیایی ، کلر زنی و استفاده از گاز ازون ، و از
روشهای رایج فیزیکی ، حرارت ، فیلتراسیون و پرتو دهی را می توان نام برد.
شرایط یک ضد عفونی کننده ایده آل در جدول شماره ١ ارائه شده است . همانگونه که دیده
می شود ، ضد عفونی کننده ایده آل باید طیف گسترده ای از مشخصه های مختلف داشته
باشد . گرچه ممکن است چنین ترکیبی وجود نداشته باشد ، در ارزیابی مواد ضد عفونی کننده
توصیه شده یا پیشنهاد شده باید شرایط پیشنهادی در جدول ٢ رادر نظر داشت . این نکته نیز
مهم است که حمل و کاربرد ماده ضد عفونی کننده بی خطر باشد و بتوان غلظت آن را در آبهای
تصفیه شده اندازه گیری کرد . ضدعفونی را اغلب با استفاده از عوامل شیمیایی ،عوامل
فیزیکی ، ابزارهای مکانیکی و تابش انجام می دهند.
گندزدایی به روش کلر
کلر زنی اگر چه بسیار رایج است اما نیاز به تجهیزات متعدد و جاگیر و از همه مهمتر نقل و
انتقال و کاربرد گاز خطرناک کلر دارد ایمنی کامل در طراحی سیستمهای ذخیره و نگهداری کلر
بایستی رعایت گردد بدلیل آنکه گاز کلر بسیار سمی و خورنده است . در کاربرد کلر به عنوان
ضد عفونی کننده رعایت موارد زیر الزامی است .
– کلریناسیون روزمره بایستی نزدیک نقطه کاربرد صورت گیرد .
– ذخیره کلر و تجهیزات کلریناتور بایستی در اتاقهای جداگانه صورت گیرد.
– تهویه بایستی کف اتاق تعبیه گردد بدلیل اینکه گاز کلر سنگینتر از هوا می باشد .
– ذخیره کلر باید جدا از تغذیه کننده های کلر صورت گیرد .

One of the major and dangerous contamination of water resources is biological contamination. Water can
A variety of microorganisms, including bacteria, parasites, fungi and viruses become infected. Pollution
Wholesale and common water contaminants, including coliform bacteria (gut bacteria) and parasites
The different ways it can kill the bacteria Brnd.rvshhay variety of disinfecting the water resources that are generally into two categories: chemical and
Physically divided. Current chemical methods, chlorination and ozone gas, and the
Common methods of physical, heating, filtration and irradiation can be named.
An antiseptic ideal conditions presented in Table 1. As seen
It is, disinfectants ideal have a wide range of different characteristics
Is. Although there is such a combination, in the evaluation of disinfectants
Recommended or suggested in Table 2 in the proposed conditions should be considered. It is also
It is important to carry and use disinfectant is safe and that its concentration in water
Refined measured. Disinfect often with the use of chemical agents, agents
Physical, mechanical devices and radiation do.
Disinfection by chlorine
Chlorination, although very common, but the need for multiple devices bulky and most importantly, transportation and
Transfer and use of dangerous chlorine gas in complete safety in the design of storage systems and storage of chlorine
Should be respected because they are highly toxic and corrosive chlorine gas. The use of chlorine as
Disinfectants following criteria is required.
– Daily chlorination should be near the point of use.
– Storing chlorine and chlorinator equipment must be kept in separate rooms.
– Ventilation should be placed on the floor because chlorine is heavier than air.
– Storage of chlorine must be removed from chlorine feeders.

Anti Askalant, boiler – boilers, pumps liquid chlorinator holy city wastewater treatment plant, wastewater treatment plant in Qom, the holy city wastewater treatment, wastewater treatment Qom, northern wastewater treatment plant, sewage treatment rug cleaning, water treatment sugar factory, the book Qasim water treatment plants, construction of desalination, sump + fresh water, desalination system, desalination, water desalination med, desalination of Caspian Sea