مراحل سیستم تزریق کلرزنی در سیستم های تصفیه آب

دستگاه کلر زنی در تصفیه آب

سیستم تزریق کلر در دو مرحله  به آب تزریق گردد.

کلرزنی اولیه :

این مرحله از کلر زنی بعد از ورود آب خام به تصفیه خانه انجا خواهد شد .

این مرحله از کلرزنی دارای مزایای زیر خواهد بود :

– کنترل رشد  لایه های بیولوژیکی

– کنترل پیدایش توده های بیولوژیکی بر روی صافی ها

– زیاد تر شدن تماس آب با کلر

– بهبود انعقاد

– کاهش بو و طعم

کلرزنی نهایی :

این مرحله از کلرزنی در آب تصفیه شده خروجی از تصفیه خانه انجام خواهد شد به طوری که آب ورودی به شبکه توزیع همواره مقداری کلر باقیمانده برای جلوگیری از احتمال آلودگی های بعدی را دارا باشد .

کلر زنی مجدد :

این کلر زنی در شبکه های توزیع خیلی طویل و در نقاطی از آن که اختلاط کامل موجود است برای بهبود کیفی آب سالم سازی شده انجام می گیرد .

کلر زنی آب چاه :

در مواردی که اجتماعات از آب چاه استفاده می نمایند ضدعفونی کردن آب چاه قبل از توزیع ضرورت دارد .

کلرزنی شبکه و خطوط انتقال :

خطوط انتقال و شبکه های توزیع نیازی به کلرزنی ندارد , مگر در شبکه های طویل ولی خطوط انتقال و شبکه ها را بعد از احداث و یا بعد از انجام تعمیرات لازم است ضدعفونی نمود .

کلر زنی مخزن آب :

مخازن آب را بعد از احداث و قبل از شروع بهره برداری با روش های مخصوصی ضدعفونی می نمایند .

بعد از تعمیرات و رنگ سازی مخازن , ضدعفونی کردن آنها نیز لازمست .

متاسفانه هنوز اکثر منابع آبی با گاز کلر ضدعفونی می شوند .

بر اساس مطالعات انجام شده وقتی گوشت ها را با آب محتوای کلر بشویند , کلر موجود در آب ولو به میزان کم با گوشت وارد فعل و انفعال شده که ننتایج آن پیدایش مواد سمی سرطان زا خواهد بود که مهمترین آن تری هالومتان ها می باشد . در این عمل ممکن است بعلت وجود کلر حتی رنگ قرمز گوشت زایل شود و یا کمرنگ گردد. در نتیجه ترکیب کلر با گوشت باعث کم شدن ارزش غذایی این مواد است و این اثرات زیان بخش مخصوصا در مواقعی که آب شستشو در لا به لای گوشت ها جمع می شود بیشتر مشهود خواهد بود

Chlorine is injected into the water injection system in two stages.

Initial chlorination:

This stage of the chlorination of raw water treatment plant will be there.

This stage of the chlorination has the following advantages.

– Control of biological layer

– Occurrence of biological control on filters

– Much more contact with chlorinated water

– Improved coagulation

– Loss of smell and taste

Final chlorination:
The output stage of the chlorination of water from the plant will be So that the water entering the distribution network has always residual chlorine To prevent further contamination have.

Chlorination this:
The chlorine in the distribution network is too long, where the mixing is complete To improve water quality purification was carried out.

Water chlorination of wells:
In cases where communities are used to disinfect water from wells prior distribution is necessary.

Drumsticks and transmission networks:
Transmission and distribution networks do not have to chlorination,But in the long network of transmission lines and networks after constructionOr be disinfected after repairs are necessary.

Water chlorination:
After the construction of water reservoirs and disinfected before use with their proprietary methods.
After repairs and paint containers, they also need to disinfect.

Unfortunately most of the water is disinfected with chlorine.

According to studies done when the meat content of chlorine wash with water, Chlorine in the water, even at low levels of meat into the interplay of the results of which would be carcinogenic toxins rise THMs are the most important.This may be due to the presence of chlorine and even red meat is missing or faded.

Chlorine combines with meat thus reducing the nutritional value of the food is

And these harmful effects, especially when the wash water is collected in La Lai meat will be more evident

Pure tek Water Purifier, Water Purifier crystals, filters, domestic and industrial water treatment system for semi-automatic water softener, water softener resin, magnetic water softener, water softener and its variants, softener and anti-sedimentation tank with agitator, air tank water, hydraulic tank, chlorination tanks, water tanks, chlorine, chlorination of drinking water