نکاتی درباره آب سالم و مواد سرطان زا در آب شرب

دستگاه تصفیه آب AQUA TEK

به بررسی احتمال سرطان زایی برخی عناصر در آب شرب(از جمله انواع آب های آشامیدنی بطری شده) می پردازیم :

1.درباره آرسنیک : این عنصر در اکثر آب های طبیعی مقدارشان کم و ناچیز(در حدود قسمت در میلیون) است، لذا آن راجزو فلزات کمیاب(جزئی) طبقه بندی می کنند .

برخی از این عناصر کمیاب برای انسان دارای سمیت بالقوه می باشند. از مهمترین اثرات آرسنیک در صورت بالا رفتن غلظتآن در آب مصرفی، می توان به ناراحتی های گوارشی و عصبی، دردهای عضلانی، ایجاد زخم های کوچک روی دست ها و پاها و … اشاره کرد. مطالعات اپیدمیولوژیک مشخص کرده است که شکل های مختلفی از سرطان با وجود این فلزات جزئی سمی ارتباط دارد.

چاه های آلوده شده توسط زائدات صنعتی(دباغی، سرامیک سازی و معدن) یا کشاورزی(در نتیجه مصرف ضدآفات نباتی مثلحشره کش های حاوی آرسنیک)، غذاهای آلوده شده با آفت کشهای آرسنیکی یا رویش یافته با آب آلوده به آرسنیک، میتوانند انسان ها را در مواجهه با ارسنیک قراردهند.

براساس رهنمود سازمان جهانی بهداشت میزان آرسنیک در آب آشامیدنی نباید بیشتر از 0/01 میلی گرم در لیتر باشد. دراستاندارد ملی شماره 1053 نیز حد مجاز آرسنیک در آب 0/01 میلی گرم در لیتر ذکر شده است.

در آب معدنی بطری شده نیز حداکثر میزان مجاز آرسنیک، همان رقم 0/01 میلی گرم در لیتر اعلام شده است.

آلودگی آب های بطری شده به فلزات سمی می تواند از طریق آلوده بودن اولیه آب و یا نشت از طریق موادی که در آننگهداری می شوند، صورت گیرد. مطالعات زیادی نشان می دهد احتمال نشت فلزات سمی از بطری های PET به داخل آبوجود دارد. چون معمولاً شرایط نگهداری از سوی فروشندگان و مصرف کنندگان رعایت نشده و آب های بطری شده در دمایاتاق نگهداری می شوند و برخی مصرف کنندگان نیز مقدار زیادی از آب های بطری شده را در مدت طولانی برای مواقعضروری نگهداری می کنند که این امر خطر افزایشی نشت فلزات سنگین(چون آرسنیک) از بطری های آب معدنی را بالا میبرد.

2.درباره نیترات : امروزه به دلیل فعالیت های گسترده صنعتی، کشاورزی، و خدماتی در جوامع شهری و روستایی، ترکیباتمختلف ازت شامل آمونیاک، نیتریت و نیترات از طریق دفع فاضلاب های خام، نشت از تأسیسات فاضلاب شهری و صنعتی،تجمع زباله های شهری و صنعتی، مصرف بی رویه کودهای حیوانی و شیمیایی در کشاورزی و … وارد منابع خاک و آب هایسطحی و زیر زمینی می گردد. انجام فعالیت های کشاورزی قادر خواهد بود میزان نیترات را به صدها میلی گرم بر لیتر برساند.

افزایش مقدار این ترکیبات در منابع آب شرب و در شرایطی که غلظت نیترات به بالاتر از 50 میلی گرم در لیتر برسد دارایاثرات نامطلوب بهداشتی و همچنین پتانسیل ایجاد ترکیبات سرطان زای نیتروز امین می باشد.لذا سازمان جهانی بهداشت و به تبع آن متولیان استاندارد کشور به منظور جلوگیری از خطرات بهداشتی در مصرف کنندگان،حداکثر غلظت مجاز یون های نیترات و نیتریت در آب آشامیدنی را به ترتیب 50 میلی گرم در لیتر بر حسب نیترات و 3 میلیگرم در لیتر بر حسب نیتریت توصیه کرده اند.

مطالعات محققان روی انواع مختلف آب معدنی های بطری شده نیز نشان داده است تمامی نمونه های مورد آزمایش از نظرمیزان نیترات کمتر از 50 میلی گرم در لیتر و در حد استاندارد بوده و اکثر آن ها با مقادیر ثبت شده روی برچسب همخوانیداشته است.

3.درباره فلوراید : برخلاف برخی ادعاهای مطرح شده، فلوراید نه تنها به عنوان نگهدارنده به آب معدنی های بطری شدهافزوده نمی شود بلکه در مواردی محققان پس از آنالیز آب های محتوی این بطری ها، نسبت به کمبود میزان آن اظهار نگرانینموده و یکی از جمله دلایلی که به مصرف مداوم این محصولات توصیه نمی کنند، کمبود یون فلوراید در آن می باشد چرا کهطبق مطالعات متعدد متخصصان داخلی و خارجی، نقش این عنصر در سلامت دندان ها و استخوان ها به اثبات رسیده است ومقرون به صرفه ترین و مناسب ترین راه جهت جبران کمبود فلوراید، جذب آن از طریق آب آشامیدنی و در صورت عدم وجودفلوراید کافی در آب، فلورایدزنی به آب آشامیدنی عمومی می باشد.

مقدار مناسب فلوراید در آب آشامیدنی هر منطقه بر اساس میزان آب دریافتی، اقلیم و میانگین دمای سالانه آن و میزان دریافتفلوراید از سایر منابع(غذا، هوا و محافظت کننده های دندان) باید تعیین شود. طبق رهمنود سازمان بهداشت جهانی واستانداردهای ملی، برای میزان فلوراید در آب آشامیدنی، رقم بین 0/5 و 1/5 میلی گرم در لیتر تعیین شده است(در فراوردههای آب معدنی طبیعی چنانچه بیش از 1 میلی گرم در لیتر فلوئورید وجود داشته باشد باید عبارت حاوی “فلوئورید” به طورآشکار روی بطری نوشته شود). بیش از این مقدار، افزایش غلضت فلوراید در آب آشامیدنی باعث ایجاد عوارضی چونفلوروزیس دندان ها و استخوان ها و لکه دار شدن دندان ها می شود. اما در خصوص رابطه بین سرطان و فلوئور موجود در آب،حدود 30 سال است که مطالعات مختلف و گسترده ای صورت گرفته و موارد نادری نیز این ارتباط را تأیید نموده است، لکندر حال حاضر می توان گفت هیچ مدرکی مبنی بر سرطانزا بودن فلوئور در آب وجود ندارد.

To evaluate the carcinogenic potential of some elements in drinking water (including bottled drinking water types) explains:
1. About Arsenic: Used in most natural waters are low and negligible amounts (about parts per million), so it
The rare earth metals (partial) are classified.
Some of these trace elements are potentially toxic to humans. The effects of high concentrations of arsenic in
In water, can be nervous, digestive problems, muscle aches, creating small wounds on the hands and
Legs and so on. Epidemiological studies have found that various forms of cancer, however minor metals
Toxic relationship Dard.-
Wells are polluted by industrial waste (leather, ceramics and mining) or agricultural (eg vegetable consumption Zdafat
Insecticides containing arsenic), foods contaminated with arsenic pesticides or grown with arsenic-contaminated water, and
Humans can become exposed to arsenic.
According to World Health Organization guidelines for arsenic levels in drinking water should not be more than 0.01 milligrams per liter. In the
National Standard No. 1053 also permitted level of arsenic in water is 0.01 mg per liter listed.
Bottled mineral water is the maximum allowable level of arsenic, the figure of 0.01 milligrams per liter is announced.
Bottled water can be contaminated with toxic metals from contaminated water or raw material leakage through the
Maintenance can be done. Many studies indicate the possibility of leakage of toxic metals into the water from PET bottles
There are. Since conditions are not met by the retailers and consumers of bottled water at
Room and some consumers are also plenty of bottled water in a long time for the event
It is necessary to hold the risk of leakage of heavy metals (such as arsenic) of mineral water bottles up
Winning.
2. About nitrate: Due to the widespread activities of industrial, agricultural, and services in urban and rural communities, compounds
Nitrogen containing ammonia, nitrite and nitrate through raw sewage, leakage of sewage and industrial facilities,
Accumulation of urban and industrial waste, indiscriminate use of chemical fertilizers in agriculture and animal and enter the soil and water resources
The surface and underground. Agricultural activities would amount to hundreds of milligrams per liter of lead nitrate.
Increase the amount of these compounds in drinking water and in the absence of nitrate concentrations above 50 mg per liter to reach a
And the potential adverse health effects of nitrous amine compounds are carcinogens.
The World Health Organization and consequently the standard authorities in order to prevent health risks to consumers,
The maximum allowable concentration of nitrate and nitrite ions in drinking water of 50 mg per liter of nitrate and 3 mg
G l nitrite has been recommended.
Reports on a variety of bottled mineral water is also shown in all the samples tested
Nitrate levels less than 50 mg per liter and the standard and most of them are consistent with the record labels
Have.
3. About Fluoride: Contrary to some allegations, not only as a preservative fluoride to bottled mineral water
Not increase, but in some cases, the researchers analyzed the water content of the bottles, it expressed concern about the lack of
And one of the reasons that the continuous use of these products is not recommended, because it is deficient in fluoride
According to numerous studies, both internal and external experts, the role of this element in the healthy teeth and bones is proven and
Most affordable and most convenient way to compensate for the lack of fluoride, which is absorbed through drinking water and in the absence
Enough fluoride in the water, Flvraydzny to public drinking water.
Appropriate amount of fluoride in drinking water each region based on the incoming water, climate and average annual temperature and intake
Fluoride from other sources (food, air, and protection of teeth) must be specified. According to the World Health Organization and Rhmnvd
National standards for the amount of fluoride in drinking water, a figure between 0.5 and 1.5 milligrams per liter is determined (in products
Natural mineral water if more than 1 milligram per liter of fluoride is present shall contain the words “fluoride” is
Clearly written on the bottle). More than this amount, increasing the concentration of fluoride in drinking water can cause side effects such as
Fluorosis stains the teeth and bones and teeth. But the relationship between cancer and fluoride in the water,

Now we can say there is no evidence of carcinogenicity of fluoride in water.

Water Purifier aqua tek, Aqua tech Water Purifier, Water Purifier Water Treatment sure life Tehran, Karaj home water treatment system, semi-automatic water softener, water softener resin, magnetic water softener, water softener and types of water softener and sediment debugger, install a water softener, map-taker, representing Karaj water, chlorination tanks, water tanks, chlorine, chlorine reservoir