نقش اکسیژن در تصفیه آب آشامیدنی

میزان آمونیاک زدایی در صافیهای زیستی با کاهش میزان اکسیژن قابل دسترس کم میشود . غلظت محدود کننده اکسیژن به دما ، شوری ، غلظت نا خالصیها ، وزن توده زیستی سیستم و عوامل کاهنده بستگی دارد . ولی بسیاری از محققین بر ایتن عقیده هستند که آب خروجی از ادامه خواندن “نقش اکسیژن در تصفیه آب آشامیدنی”

  • pdf دانلود دستگاه آب تصفیه خانگی
  • دستگاه آب تصفیه خانگpdf ی