چگونگی عملکرد ضد رسوب‌های مغناطیسی در کشاورزی و دامداری

دستگاه فیلتر شنی

درضد رسوب‌های مغناطیسی ، میدان اعمال شده بر جریان آب عبوری ، یک میدان مغناطیسی بسیار قوی از گونه ای از آهن رباهای خاص بوده که تغییراتی را درنحوه آرایش بارهای الکتریکی و مولکولهای آب ایجاد می نماید .ازآنجا که مولکولهای آب بصورت نامنظم قرار داشته و بارهای مثبت و منفی آنها درجایگاه طبیعی خود قرار ندارد میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط این ضد رسوبها باعث می شود تا مولکولهای آب از حالت بی نظمی بصورت مرتب در آمده و سطح تماس آنها با یکدیگر کاهش یابد که این فرآیند به معنی افزایش مولکولهای آزاد آب و در نتیجه بالا رفتن قدرت حلالیت آب می باشد .با توجه به بالارفتن قدرت حلالیت آب بدیهی است که رسوبات تشکیل شده از قبل بر روی سطوح مسیر جریان آب پس از گذشت مدت زمانی که به ضخامت رسوب و دبی جریان آب بستگی دارد از بین می روند .دراین تکنولوژی میدان‌های مغناطیس استاتیک بدون تغییر در ساختار شیمیایی املاح، بر روی ساختار فیزیکی آب اثر گذاشته و بی کربنات‌ها را از فاز کلسیت به فاز آراگونیت تبدیل می‌نماید که در پی این تغییر فاز ، حلالیت آب به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در نهایت کیفیت آب بهبود می‌یاید

Anti deposits in the magnetic field applied to water flowing through a strong magnetic field of the magnets so that certain changes Drnhvh arrangement of electrical charges and water molecules to create. Since water molecules are disordered and have positive and negative charges to their natural positions taken Qrarndard
The magnetic field created by the anti-fouling causes the water molecules are arranged in a state of disorder and reduced levels of contact with each other.
The process means increased free water molecules, thereby increasing the solubility of water.The technology of static magnetic fields without changes in the chemical structure of minerals, carbonates and their impact on the physical structure of the water phase to phase calcite aragonite is convertedFollowing the phase change, increased water solubility significantly improved water quality and ultimately executed.Filter household water purification device Snty, sand filters, tanks strict neutralizing agents, neutralizing drugs glass, neutralizing materials, materials for neutralizing the acid neutralizing material, mortar, glass neutral materials, the material was deposited neutralizing material Kafvr, A, sediment of polar ice, glaciers, polar sediments, chemicals, anti-fouling, anti-fouling dm, food neutralizing stomach acid, low hardness water softener installed Gyr, map softener resin, salt barely barely hold Gyr, snag

  • خنثی کننده شیشه