سیستم تصفیه آب خانگی مورد نیاز

اولین کار قبل از فیلتر فیلتراسیون یا بخش فیلتر آب باید قادر به حذف خاک و رسوب در عرض 10 میکرون باشند و به حذف حداقل 80% از کلر که در آب وجود دارد این تصفیه عمومی در تصفیه خانه های شهری انجام می دهند  ادامه خواندن “سیستم تصفیه آب خانگی مورد نیاز”