نقش اکسیژن در تصفیه آب آشامیدنی

دستگاه تصفیه آب

میزان آمونیاک زدایی در صافیهای زیستی با کاهش میزان اکسیژن قابل دسترس کم میشود . غلظت محدود کننده اکسیژن به دما ، شوری ، غلظت نا خالصیها ، وزن توده زیستی سیستم و عوامل کاهنده بستگی دارد . ولی بسیاری از محققین بر ایتن عقیده هستند که آب خروجی از صافیهای زیستی باید حداقل ۲ میلی گرم در لیتر اکسیژن محلول داشته باشند . برای نگه داشتن غلظت اکسیژن مطلوب در آب خروجی ، باید آب ورودی صافی حداقل ۶-۵ میلی گرم اکسیژن داشته باشد .
شوری :
صافیهای زیستی می‌توانند تقریبا” در هر محدوده شوری کارآیی داشته باشند . به شرطی که باکتریها بتدریج با تغییرات شوری سازگار شوند . به کار گیری باکتریهای نیتریت کننده آب شیرین در آب شور کاملا” منع شده و بالعکس .
دما :
باکتریهای تولید کننده نیترات ، میتوانند با دامنه وسیعی از دما سازگاری پیدا کنند ، در صورتی که بتدریج با شرایط جدید سازگاری پیدا کنند .
نور :
صافیهای زیستی در تاریکی کامل کارایی بهتری دارند . این مسئله همیشه عملی نیست ، ولی شدت نور در حدود یک درصد از شدت نور روز مانع از آمونیاک زدایی می‌شود . نیتروباکتر بیشتر به نور حساس است .
تصفیه پیشرفته :
در تصفیه نهایی یا پیشرفته آب تا مرحله زلال سازی و نوشیدن پالایش می‌شود و به روشهای زیر انجام پذیر است .

– استفاده از سیستم‌های تعویض یونی
– فعالیت لایدرسودا توسط آهک و کربنات سدیم
– استفاده از غشا
– استفاده از تبخیر
– استفاده از الکترودیالیزه
– استفاده از کربن اکتیو
– روشهای دی نیتری کیشن

The ammonia removal in biological filters to reduce the amount of available oxygen is low. Limiting the concentration of oxygen, temperature, salinity, poor concentration Khalsyha, bio-mass and reducing agents will depend on the system. But many researchers believe that Ethan outflow of biological filters must have a minimum of 2 milligrams per liter of dissolved oxygen. To keep optimum oxygen levels in the water, water filter should be at least 6.5 milligrams of oxygen.
EC:
Biological filters can be almost “in the performance of their salinity range. Provided that the bacteria adapt gradually to changes in salinity. The use of nitrites by bacteria in salt water for fresh water completely “prohibited and vice versa.
Temperature:
Nitric acid producing bacteria, can cope with a wide range of temperatures, while gradually adapted to the new conditions.
Light:
Biological filters perform better in complete darkness. This is not always practical, but about one percent of the light intensity on the light intensity is prevented from removing ammonia. Nytrvbaktr more sensitive to light.
Advanced Treatment:
Advanced water treatment or until final clarification and refinement drink is done in the following ways.
– Use of ion exchange systems
– Activity Laydrsvda by lime and soda
– Use of membrane
– Use of evaporative
– Use Alktrvdyalyz·h
– The use of activated carbon
– Nitrate of Di Kishan

Iran- Nikotak water purifier, household water purifier royal, active coal water treatment pdf, PET water treatment, water purification purepro, water purification puricom, water purification puritec, price puritec water treatment, water purification puritech, Water ro, scrubbers, water ro, water purifier or, water purifier organism, water purifier puricom, water purifier puritec