دانسیته آب – دستگاه تصفیه آب – تعویض فیلتر تصفیه آب

دانسیته آب چیست؟

دانسیته آب تابع دماست . دانسیته یخ صفر درجه سانتیگراد , g/ml 91671/0 و دانسیته آب صفر درجه سانتیگراد g/ml 99867/0 می باشد .

حجم مولی آب در صفر درجهcm3/mole/mole 18 است که با تبدیل به یخ صفر درجه , 3/8% تغییر خواهد کرد . این افزایش حجم به علت ساختمان کریستالی یخ می باشد .

مزیت افزایش حجم در تبدیل آب به یخ این است که در انجماد آبها , یخ که سبکتر است بالا آمده و موجودات آبزی را از انهدام نجات می دهد . ادامه خواندن “دانسیته آب – دستگاه تصفیه آب – تعویض فیلتر تصفیه آب”