مراحل مختلف تصفیه آب

مراحل مختلف تصفیه آب

 

  1. مرحله اول فیلتر پلی پروپیلن ( فیلتر الیافی 5 میکرون):در این مرحله ذرات معلق، مانند شن، ماسه، زنگ آهن و رسوبات مربوط به لوله‌ های فاضلاب و کلیه ذرات به قطر 5 میکرون جذب فیلتر می‌گردد.

  1. مرحله دوم فیلتر کربن گرانول:Granular activated carbon filter، مواد آلی و کلردار شامل، آلکان‌های کلردار، آفت‌کش‌ها و تری‌ها لومتان‌ها حذف می‌شوند.
  1. مرحله سوم فیلتر کربن پودری یا (فیلتر الیافی 1 میکرون):Carbon blank filter، در این مرحله مواد شیمیایی مانند کلر و همچنین طعم و بوی نامطبوع آب توسط فیلتر کربن به خوبی زدوده می‌شود.
  1. مرحله چهارم فیلتر ممبران (اسمز معکوس):Membrane RO، در این مرحله طیف وسیعی از ناخالصی‌ها شامل جامدات محلول آب، نیترات، مواد سمی مانند آرسنیک، باکتریها و ویروسها تا قطر 0.0001 میکرون حذف می‌شوند.

نکته: تمامی موجودات زنده محلول در آب، مانند انگل، لارو حشرات، ویروس و باکتری و از همه مهمتر (آمیب) داری جثه بزرگتری نسبت به نمک‌ها، مانند ید دارند، اما توانایی فیلتر‌ ممبران آنقدر وسیع و پیچیده است که به راحتی تمامی میکروب‌ها و باکتری‌ها را حذف می‌کند و آب را استریل می‌نماید.

  1. مرحله پنجم فیلتر پست کربن:In line carbon filter، در این مرحله هر نوع بو و طعم که ناشی از ذخیره کردن آب در تانک ممکن است بوجود آید حذف می‌گردد.
  1. مرحله ششم فیلتر افزودن املاح معدنی:Mineral، در این مرحله تمام املاح مورد نیاز بدن انسان به آب تصفیه شده افزوده میگردد و در حقیقت آب تصفیه شده را به آب معدنی تبدیل می کند.

1. Firstly, polypropylene filter (5 micron fiber filter): In this phase particles, such as gravel, sand, rust and sediment from the sewers and all particles with a diameter of 5 micron filter is absorbed.
2. The second stage granular carbon filter: Granular activated carbon filter, and chlorinated organic compounds include, Lkanhay chlorine, pesticides and Lvmtanha trays are removed.
3. The third phase powder or carbon filter (1 micron fiber filter): Carbon blank filter, at this stage, as well as chemicals such as chlorine taste and odor of water was removed by a carbon filter as well.
4. The fourth stage of the filter membrane (RO): Membrane RO, in a wide range of impurities such as water soluble solids, nitrates, toxic substances such as arsenic, bacteria and viruses are removed to a diameter of 0.0001 micron.
Note: All living organisms in water, such as worms, insect larvae, viruses and bacteria, and most importantly (amoeba) having a larger size than the salts, such as iodine, but the ability to filter membrane is so vast and complex that all germs easily and bacteria are removed and the water is sterile.
5. The fifth stage of Post Carbon filter: In line carbon filter, at this stage, any flavor that may arise from the storage of water in the tank is removed.

Water Tek Water Treatment, Water Treatment Safe Water, Water, Pure Water, loss of skin diseases, reverse osmosis, minerals needed by the human body, preventing bad breath, remove taste and odor of water, a healthy skin and soft filter Mineral, post carbon filter, polypropylene filter, carbon filter, carbon filter granule membrane filter, reducing the risk of cardiovascular disease