سختی گیر الکترونیکی و مکانیکی

سختی گیر الکترونیکی

اسلوب کار رسوبزدای الکترونیکی : امواج الکترونیکی همواره متغییر به وسیله سیستم سختی گیر الکترونیکی  تولیدو از راه آنتن هایی که بدور لوله آب تاب خورده می شود به آب سخت درون لوله انتقال داده می شود. تحت نفوذ این میدان نمکهای حل شده که به شکل یون در آب وجود دارند به شکل بلورهای خرد و آویزان به وجود می آیند. جمع شدن این ذرات هسته تشکیل دهنده بلور خنثی کربنات کلسیم به شکل رسوب آویزان درآب را شکل می دهند که فاقد ویژگی چسب ناکی می باشد . از این جهت دیگر روی دیواره درونی لوله و وسایل رسوببه وجود نمی آید و همچنین بخاطر افزایش حل شدن آب رسوب های قبلی نیز درآب حل و به بلورهای آویزان در آب تغییر شکل می دهد.سختی گیر مکانیکی (water sofetner) یا سختی گیر های تبادل یونی، رایج ترین انواع سختی گیر در بازار هستند. کاندیشنر های شیمیایی و فیزیکی، اگرچه گاهی اوقات به عنوان ” نرم کننده ” به آنها رجوع می شود ، اما مواد معدنی سخت را از آب پاک نمی کنند ، بلکه از ته نشنین شدن یا چسبیدن آنها به سطوح ، جلوگیری می کند. تنها راه حل برای نرم کردن آب سخت، پاک کردن مواد معدنی کلسیم و منیزیم از آب می باشد. فقط سختی گیر های تبادل یونی (یا همان رزینی) و برخی روشهای فیلتراسیون، این کار را انجام می دهند .

Work style de-sedimentation E-mail is always changing waves produced by a water softener system and the antenna which is spun around the water pipe to the water inside the pipe is difficult. Under the influence of this field in the form of salts dissolved in water ions are present in the form of small crystals and hung occur. The accumulation of the particles forming the core of neutral calcium carbonate crystals in the form of suspended sediment in the water that is Naky no adhesive properties. Mechanical water softener (water sofetner) or ion exchange softening, the most common types of softening in the market. Chemical and physical conditioner, although sometimes referred to as “softening” them to see, but do not remove minerals from the water hard, but from the bottom Nshnyn or stick to surfaces, prevent. The only solution to soften hard water, wipe the minerals calcium and magnesium from the water. Only ion-exchange softening (or resin) and some filtration methods, this will do.

Domestic and industrial water treatment system filters, filter tanks Mmbran, taker strict, clear softening of Iran, Tehran-friendly water softener, softening temperature equipment, Duplex softeners, softener for softening resin , fully automatic softener resin Ansar, taker, taker clear Iran Radiator taker, taker what Robert softener, softening Zhyvlyty, hard get clear

  • سختی گیر الکترونیکی
  • قیمت سختی گیر الکترونیکی