کار زغال اکتیو چیست؟

کربن اکتیو

کلا کارزغال به این صورت است که زغال حاوی سوراخهای بسیاربسیارریزی است که آب وهوا میتواند ازآن عبور کند ؛ براثراین عبورذرات معلّقی که درآب وجود دارد داخل این خلل و خرج گیرمی کنند وآب زلال تری ازآن طرف بیرون می آید. زغال ازیک چیزتشکیل شده که آن هم کربن است . کربن خاصیت ترکیبی بالایی با مواد سمی مختلف دارد ( چه درآب و چه درهوا ) در هردومورد وقتی ازدرون این سوراخ های ریزعبورمی کنند مواد سمی درسطح وسیعی با کربن تماس دارند وبه راحتی ترکیب می شوند وازآن طرف مواد بی خطریا در بعضی موارد هیچ چیزی بیرون نمی آید. دقیقاً مثل طرز کارریه انسان که پرازکیسه های هوایی بسیارکوچکی است که سطح تماس روبا مویرگ ها بیشترکرده وباعث جذب اکسیژن و دفع co2 می شود.زغال هم با سوراخ های بسیارریزی که دارد همین کاررومی کند. براثرعبورآب اززغال بوی آب گرفته میشود وآب زلال می شود وحتی توی فیلترهای تصفیۀ آب آشامیدنی هم از زغال استفاده می شود، به عنوان مثال شما یک فیلتر مارک “breta” که درپارچ های تصفیه آب برای منازل استفاده می شود روبررسی کنید، خواهید دید که یکی ازمواد تشکیل دهنده اون زغال اکتیوشده است. و یا درماسک های ضد شیمیایی که درجنگ هم ازانها استفاده می شود ، تنها ماده موجود زغال اکتیو شده است که با مواد سمی ترکیب می شود وماده بی خطرتولید می کنه. اما فرق زغال اکتیو شده وزغال معمولی دراینه که زغال درفرایند تولید با مواد مختلفی واکنش می دهد ودرضمن بسیاری ازخلل وخرج موجود دراون با مواد مختلف پرمی شود. زغال اکتیو شده زغالی است که کاملاً دارای خلل وخرج سالم بوده وبا هیچ ماده ای واکنش نداده.

Karzghal all this is that coal contains holes Bsyarbsyarryzy that climate can pass it, there Brasrayn Bvrzrat suspended water within the pore that I will spend it on more water comes out clear. Chyztshkyl one of which is carbon coal. Carbon has a great combination of different toxic substances (both water and air) in the holes Ryzbvrmy Azdrvn Hrdvmvrd when the toxins extensive contacts easily combined with carbon materials by the Khtrya Later in some cases, not out of any thing is. Just like how humans Karryh Prazkys·h air is much smaller hole surface capillaries causing oxygen uptake and excretion of co2 is Byshtrkrdh. Bsyarryzy coal with holes that are the same Karrvmy. Brasrbvrab Azzghal smell the water is clear water and even drinking water purification filters in the coal used, for example, you have a filter brands “breta” that Drparch Rvbrrsy water treatment for home use, you’ll see that Aktyvshdh coal is one of the constituent materials. Or Drmask anti-chemical use in war time, only the active coal substance that combines with toxic substances without Khtrtvlyd’re female. The difference between active coal in the coal Vzghal Draynh typical production process of different materials react in the meantime many Vkhrj Azkhll be filled At the different materials. Active coal is coal, which is quite a healthy Vkhrj damage with any unreacted material. Aktyv, coal Fyltrzghaly, Rzbn filter, carbon filter construction, manufacturing active Fyltrkrbn, Buy Fyltrkrbn, Buy Fyltrkrbn Aktyv, Fyltrkrbn Aktyv, active Fyltrkrbn, Fyltrzghaly, activated carbon filter, carbon filter Aktyvhva, Fyltrkrbn is active, Fyltrkrbn Water Filter, Filter activated carbon, active Fyltrkrbn home, the price of the active carbon filter, activated carbon filter price, the use of activated carbon filters.

  • زغال اکتیو